[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 7

Lister ("Terms")

Dette er lister med oversikt over innholdet i et (eller flere) felt. Hensikten med lister flerdelt:

 1. Lette innskriving av referanser
 2. Føre kontroll med hva som legges inn (nøkkelord, navneformer etc.)
 3. Mulighet for å benytte ulike formater for innholdet i et felt (forkortelser av tidsskriftnavn)

Innskriving av referanser

Så fort en begynner å skrive i et felt som hvor det er definert en liste vil det komme frem forslag fra listen. Dersom ordet ikke finnes i listen fra før vil det bli stående i en annen farge enn den øvrige teksten som et tegn på at ordet er nytt for listen. (Trykk bare Enter dersom du vil velge er ord fra en liste.)
Denne funksjonen er nyttig for å holde orden på f.eks. en konsekvent bruk av nøkkelord ol.

Aktivere lister

Listene kan åpnes manuelt for å sjekke innholdet i de.

Fremgangsmåte:

 • Velg Open Term Lists fra Tools-menyen
 • En oversikt over lister vil vises da som en undermeny, og en velger den aktuelle.

Oppdatere lister

For at listene til enhver tid skal inneholde de termer som er benyttet i et gitt felt kan man la programmet skanne gjennom alle referanser i basen for å se om gitte felt inneholder ord som ikke forekommer i listene. Listene vil så oppdateres med disse nye forekomstene. En liste kan oppdateres på grunnlag av ett eller flere felt.

Fremgangsmåte:

 • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
 • Velg listen som skal oppdateres, og klikk på knappen Update List
 • Velg deretter hvilke(t) felt som skal sjekkes for nye ord/termer.

  EndNote kan settes opp til å skanne alle referanser som legges inn og importeres automatisk.

Importere lister

Man kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst - ANSI - og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 3 lister inneholdene tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er svært nyttige dersom man veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel. Listene er fagdelte; "Chemical", "Humanities" og "Medical".

Fremgangsmåte:

 • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
 • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
 • Bla evt. frem underkatalogen Term Lists under EndNote sin programkatalog (typisk: c:\programfiler\endnote7)
 • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde.
  NB! Listene er store, så det kan ta litt tid å importere de.