Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Bruk av dataene utenfor EndNote
 

Sette inn referanser i et Pages '09-dokument

Referanser fra EndNote kan settes inn i et Pages '09-dokument, og formateres i henhold til en rekke ulike stiler. I tillegg kan man velge å utelate forfatternavn eller årstall i enkelt-siteringer, og man har mulighet for å angi at en referanse kun skal vises i litteraturlisten (uten å ha blitt sitert i teksten).
[Om dette er god siteringspraksis tar vi ikke stilling til i denne sammenheng.]

Fremgangsmåte for å sette inn referanse fra EndNote

  • Velg EndNote-henvisning fra Sett inn-menyen
  • Markér aktuell(e) referanse(r)
  • Foreta eventuell tilleggsvalg (se under)
  • Klikk på Sett inn-knappen

Valgene i dialogboksen er:

Finn henvisning

Skriv inn søkeord. Programmet søker i alle felt med automatisk trunkering. Brukes flere søkeord samtidig, gir det kun treff dersom de finnes nøyaktig som skrevet i et felt.

Kun i bibliografi

Referansen blir en del av litteraturlisten, men det blir ikke satt inn en sitering i den fortløpende teksten.
(I nummererte stiler vil slike komme på slutten av litteraturlisten.)

Utelat

Man kan velge om man vil utelate forfatternavn og/eller årstall fra en sitering.
Utelatelsen har ikke noen innvirkning på eventuelt andre siteringer av samme referanse eller på hvordan referansen blir seende ut i litteraturlisten.

Henvisningsområde

 Her kan man angi sidetall for henvisningen.
Dette forutsetter at stilen er satt opp til å vise slike sidetall. Det anbefales i stedet å benyttet Suffiks (se under).

Prefiks / Suffiks

Her fyller man ut ønsket tekst som skal kommer før/etter selve siteringen. Merk at alle mellomrom og tegnsetting må skrives inn.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.