[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Bruk av dataene utenfor RefMan

 

Tekstbehandlere og RefMan

Når man bruker RefMan i forbindelse med skriving av artikler ol., skiller dette seg fra bibliografier ved at referansene ikke kopieres inn i dokumentet, men man etablerer i stedet en kobling mellom tekstbehandleren og RefMan-basen. Dermed oppnår en at data overføres fra basen når det er behov for det. I praksis kan man da endre formatering, rette siteringer osv. uten å behøve å hente inn referansene på nytt fpr hver gang.

Hvor mye funksjonalitet man har til rådighet er avhengig av hvilken tekstbehandler man benytter.

MS Word

Ved hjelp av verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra RefMan uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste/mest brukte verktøyknappene i Word er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)

 Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i RefMan på forhånd.)

 Formater referanser (i henhold til valgt stil)

 Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Word Perfect

Ved installasjon av RefMan vil også WordPerfect-brukere få tilgang til en rekke funksjoner som letter samspillet mellom tekstbehandlings-programmet og referansebasen.

Latex / BibTex

Ved bruk sammen med LaTeX / BibTeX er det ikke lenger snakk om en dynamisk kobling mellom programmene. Man eksporterer referansene fra RefMan basen i BibTeX-formatet. Disse brukes så videre i LaTeX.