[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 6


Legge inn referanser

En referansebase uten referanser har begrenset verdi. Under beskrives fire ulike måter å fylle basen med referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva man finner best ut fra de muligheter man til enhver tid har.
 

Legge inn referanser manuelt

Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

 • Velg New Reference fra menyen References (eller trykk Ctrl+N)

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol.

Importere fra en referansedatabase (f.eks. JSTOR)

Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase (f.eks. JSTOR) er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i EndNote i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Lagre referansene i rett format på i en fil
 3. Hente inn filen i EndNote og angi hvilket format den har
Fremgangsmåte for JSTOR:

I JSTOR

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Klikk på Save Citation for alle aktuelle referanser
 3. Velg View Saved Citations
 4. Velg Export (la valgene as a text file og citation-manager stå)
 5. Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 1. Velg Import fra File-menyen (eller velg knappen fra verktøy-raden)
 2. Klikk på Choose File-knappen for å velge den lagrede filen (se v)
 3. Velg JSTOR under Import Option (velg Other Filters om JSTOR ikke ligger på den første nedtrekksmenyen)
 4. Klikk på Import-knappen og de lagrede referansene hentes inn i EndNote!

 

Søking direkte fra EndNote (f.eks. Web of Knowledge - ISI)

Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i EndNote til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Fremgangsmåte:

 • Velg Connect fra Tools-menyen (eller bruk knappen på verktøy-raden)
 • Velg Connect... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Når basen er valgt kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasses basen man skal søke i.
   
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy xx References to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Overføre referanser fra basen rett inn i EndNote

Enkelte baser kan tilby det beste fra de to foregående alternativene: Man kan søke i basens eget grensesnitt med alle muligheter som ligger der og samtidig overføre referansene uten å gå veien om å angi formater og filplassering.

Fremgangsmåten varierer noe avhengig av hvilken base det gjelder, og de er beskrevet i en egen oversikten.

Når velger man hva?

Det er dessverre ikke slik at alle disse fire mulighetene er reelle alternativer i alle situasjoner. Som regel er det slik at man har en eller to muligheter alt etter hvilken tilgang man har til de originale referansene. En oversikt over muligheter og fremgangsmåter finnes på: http://www.ub.uib.no/endnote6/import.