Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg


Referat til møtet 02-2000

Møte ble holdt 22. mai på Universitetsbiblioteket i Oslo (Georg Sverdrups hus), møterommet, 4. etasje.
Møtet varte fra kl 10.00 til kl 15.30.

 

Til stede:
Medlemmer:

Stig Berge , NTNU
Magnhild Bøyum Aase, Norges Handelshøyskole
Tone Elofsson, Norges musikkhøgskole
Kari Garnes, Universitetsbiblioteket i Bergen
Arne Laukholm, USIT, UiO
Ingar Lomheim, Universitetsbiblioteket i Trondheim
Sidsel Moum, Arkitekshøgskolen i Oslo
Anne Cathrine Munthe, Norges veterinærhøgskole
Jan Erik Røed, Universitetsbiblioteket i Oslo
Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø
Paul Stray, Norges landbrukshøgskole
Toril Swan, Universitetet i Tromsø
Anne-Mette Vibe, Norges idrettshøgskole
Varamedlemmer:
Hilde Hvidsten Bretvin (for Bomann-Larsen), Universitetet i Bergen

Andre:
Jostein Helland Hauge, Universitetet i Bergen (sekretær)
Jarle Rønhovd, Universitetsrådet (observatør)

Forfall:
Petter Bomann-Larsen, Universitetet i Bergen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 10/00: Referatet fra møtet den 25. februar i Bergen

Utkast til referat utsendt etter møtet.
Vedtak: Godkjennes

Sak 11/00: Orienteringssaker og meldinger

1. Om etableringen av det nye Universitets- og høgskolerådet. Orientering ved Jarle Rønhovd.

2. Status for tilbakemeldingen fra institusjonene til strategiplattformen. Orientering ved Jarle Rønhovd.

3. Møtet 5. april i Oslo mellom Universitetsrådet, NUUB, Nasjonalbiblioteket og Riksbibliotektjenesten. Orientering ved Helge Salvesen.

4. Nasjonalt arbeidsmøte om elektronisk publisering på U&H-institusjonene, Universitetsbiblioteket i Bergen 3. og 4. april. Orientering ved Jostein Helland Hauge. Se http://www.fou.uib.no/elpub/seminar2000/

5. Artikkel i Aftenposten for 2. mai: " Bibliotek i omstilling" (Helge Salvesen, Paul Stray, Leiv K. Sydnes). Se http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d139390.htm. Papirkopi var også utsendt.

6. Møtet i Tromsø den 10. mai i Forum for IT-ledere. Ukast til referat utsendt før møtet. Justert referat utdelt på møtet. Orientering av Helge Salvesen og Jostein Helland Hauge.

7. Referatet fra møtet den 3. mai i Koordineringsutvalget for utvikling av universitetenes driftssystemer - behandling av innstilling fra Fægri-utvalget vedr. et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem. Orientering ved Jostein Helland Hauge.

8. St. melding nr 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Høringsuttalelse fra Universitetsrådet datert 5.5. fremlagt på møtet.

9. Ny dansk "Lov om bibliotekvirksomhed". Web-referanse utsendt før møtet.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 12/00: Videreføring av arbeidet i NUUBs Utvalg for elektroniske tidsskrifter (ET-utvalget)

Det var utsendt web-referanse til referatet fra møtet i ET-utvalget den 27. mars i Trondheim. Stein Johansen, NTNU, har meldt fra til NUUB at han ikke lenger har mulighet til å fungere som leder av utvalget. Han har imidlertid utarbeidet et forslag for det felles arbeid med elektroniske tidsskrifter som bør utføres av NUUB. Web-referanse til forslaget var utsendt.

Vedtak: NUUB ser på ET-utvalget som et viktig virkemiddel for å øke samarbeidet om elektroniske tidsskrifter mellom NUUB-bibliotekene. NUUB ber Paul Stray om å gå inn i utvalget som fast medlem og å koordinere utvalgets arbeid i tiden fremover.

Sak 13/00: Fakturering av ekspedisjonskostnader ved fjernlån av bøker.

Brev om saken til NUUB fra Universitetsbiblioteket i Oslo, datert 5.5. 2000, utsendt som sakspapir. Jan Erik Røed innledet til en drøfting av saken.

Vedtak: NUUB slutter seg til forslaget fra UBO om å sette i verk en ordning med fakturering av ekspedisjonskostnader for fjernlån av bøker med virkning fra august 2000.

 

Sak 14/00: Innstillingen fra Mjøs-utvalget: "Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge"

Det ble før møtet vist til innstillingen, som bl.a. finnes elektronisk på ODIN, jf. http://www.uib.no/info/mjosutvalg/.

Medlemmene var blitt bedt om å sette seg inn i innstillingen, og særlig bibliotek-kapitlet (kapittel 16).

Vedtak: Det nedsettes et utvalg som utarbeider et forslag til høringsuttalelse. Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Helge Salvesen, Kari Garnes, Anne Cathrine Munthe og Jan Erik Røed.

Sak 15/00: Behovet for et felles nasjonalt samordningsorgan for fag- og forskningsbibliotekene. Opplegget av møtet med RBT (sak 18/00)

Det var før møtet utsendt et diskusjonsnotat: "Behovet for et felles samordningsorgan for fag- og forskningsbibliotekene", datert 12.5. 2000, og vist til RBTs årsmelding for 1999.

Helge Salvesen og Paul Stray innledet til en drøfting av saken.

Sak 16/00: Neste møte i NUUB

Helge Salvesen presenterte forslag til tid, sted og møteopplegg.

Vedtak: Det oppnevnes en gruppe som kan forberede det neste møtet i NUUB, som planlegges holdt i Athen til høsten. Medlemmer: Helge Salvesen, Paul Stray og Jan Erik Røed.

Gruppen bes snarest mulig fremme forslag om tidspunkt for møtet og et faglig rammeopplegg.

Sak 17/00: Eventuelt

Det ble på oppfordring orientert om status for arbeidet med faglige emneportaler på web. Temaet vil bl.a. bli tatt opp på det nasjonale seminaret for fagreferenter i Oslo i juni.

Videre ble det orientert om prosjektet DocuTrans ved Universitetsbiblioteket i Trondheim - UBIT.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 18/00. Møte med Riksbibliotektjenesten (RBT)

Fra RBT møtte riksbibliotekar Kirsten Engelstad, underdirektør Kari Christensen og rådgiver Jens Vindvad.

Møtet startet etter avsluttet NUUB-møte med en felles lunsj kl 12.00.

Kontaktmøtet hadde til hensikt å bedre kontakten mellom RBT og NUUB og å legge grunnlaget for et tettere faglig samarbeid fremover. RBT opplyste bl.a. at man allerede på dette tidspunkt hadde innarbeidet flere elementer fra NUUBs strategiplattform i RBTs virkeplaner.

På møtet ble en rekke temaområder for felles innsats drøftet, herunder elektroniske tidsskrifter, konsortiebygging for tidsskriftkjøp, kontaktformer med de faglige brukermiljøene, opphavsrett, langtidslagring av elektroniske tidsskrifter og faglige emneportaler.

Det var bred enighet om at det fremover blir viktig å utarbeide konkrete, nasjonalt koordinerte handlingsplaner basert på Mjøs-utvalgets strategiske vurderinger og konkrete tilrådinger. Fra NUUBs side ble det understreket at arbeidet bør skje etter en prosjektmodell som legger til grunn konkrete handlingsmål som sikter mot å realisere et norsk digitalt forskningsbibliotek.

Bergen 30. mai 2000


c/o Jostein Helland Hauge, sekretær
Avdeling for forskningsdokumentasjon,
Universitetsbiblioteket i Bergen, Parkveien 9
5020 BERGEN Siste oppdatert 13.06.2000, Webmaster