Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg


Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg: Mandat og retningslinjer

Vedtatt av styret i Universitets- og høgskolerådet 21.05.2001

MANDAT
 1. Bibliotekutvalget er opprettet som et rådgivende organ for Universitets- og høgskolerådet og medlemsinstitusjonene.

 2. Utvalget skal være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonenes biblioteker og fremme nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom dem. Utvalget skal bidra til å definere og avklare såvel bibliotekenes oppgaver i forhold til egen institusjon, som de oppgaver samfunnet og det offentlige ellers venter at bibliotekene skal ta på seg. Videre skal utvalget fremme arbeidet med samordnet bruk av bibliotek- og informasjonstjenester til effektivisering og kvalitetsforbedring innen utdanning og forskning ved institusjonene.

 3. Utvalget skal særlig legge vekt på følgende oppgaver:

   - fungere som et kontaktforum innen biblioteksektoren for medlemsinstitusjonene og bidra til fellesløsninger på områder hvor det er naturlig

   - bidra til at det utformes en felles nasjonal strategi for universitetsbibliotekenes oppgaver i Norgesnettet, og også overfor instanser som Riksbibliotektjenesten, Statens bibliotektilsyn og Nasjonalbiblioteket

   - bidra til felles praksis når det gjelder forvaltning og tilgjengelighet av institusjonsbibliotekenes samlinger

   - avgi uttalelser til Universitets- og høgskolerådet om offentlige langtidsplaner, utredninger og andre spørsmål av overordnet karakter angående sektoren interesse

   - fungere som rådgivende instans overfor Universitets- og høgskolerådet i saker av felles interesse

   - selv ta initiativ i form av utredninger og anbefalinger i aktuelle saker, og fremme disse overfor Universitets- og høgskolerådet


RETNINGSLINJER

Sammensetning og funksjonstid

 1. Utvalget har denne sammensetningen:

  Universitetsbibliotekene             1 representant hver
  De vitenskapelige høgskolenes biblioteker 2 representanter til sammen
  De statlige høgskolenes biblioteker 4 representanter til sammen

  Den administrative ledelsen ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene

  1 representant til sammen
  Den administrative ledelsen ved høgskolene 1 representant til sammen

  Det oppnevnes personlige vararepresentanter i tillegg. Representanter og vararepresentanter oppnevnes av Universitets- og høgskolerådets styre etter forslag fra institusjonene.

 2. Representanter og vararepresentanter oppnevnes for en periode på 3 år om gangen, med mulighet for gjenoppnevning.

 3. Utvalgets leder og nestleder oppnevnes også av Universitets- og høgskolerådet styre for samme periode.

 4. Utvalget kan invitere observatører med talerett til møtene eller til enkeltsaker.

 5. Utvalget kan nedsette et arbeidsutvalg, hvor leder og nestleder er medlemmer. Til hjelp for utvalget eller for arbeidsutvalget kan det etableres ad hoc-grupper.

 6. Medlemsinstitusjoner I Universitets- og høgskolerådet som ikke er representert i bibliotekutvalget, kan oppnevne en kontaktperson til utvalget. Kontaktpersonen kan to opp saker med utvalget og inviteres årlig til møte med utvalget. Kontaktpersonene får tilsendt møteinnkalling, sakliste og møteprotokoller.

Saksbehandling

 1. Saker fremmes av medlemsinstitusjonene gjennom deres representanter, av utvalgets leder eller av Universitets- og høgskolerådet.

 2. Utvalget er vedtaksført når minst 2/3 av representantene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Eventuell dissens skal fremgå av møteprotokollen.

 3. Det skal føres vedtaksprotokoll for hvert møte. Godkjent protokoll sendes Universitets- og høgskolerådet og medlemsinstitusjonene til orientering.

 4. Vedtak og anbefalinger fra bibliotekutvalget oversendes Universitets- og  høgskolerådet til videre oppfølging.

 5. Utvalget utarbeider en årlig rapport om utvalgets arbeid, som sendes til alle medlemsinstitusjonene.

Sekretærfunksjon

 1. Sekretariatet for utvalget ligger ved Universitets- og høgsklolerådet, hvis ikke annet er bestemt.

Møtefrekvens/møtested

 1. Utvalget skal holde minst to møter i året, ellers etter innkalling av leder. Leder skal kalle inn til møte når to av representantene krever det.

 2. I tilknytning til ett av møtene kan holdes et årlig fellesmøte der alle kontaktpersoner kan delta.

 3. Utvalgets møter holdes til vanlig i sekretariatet for Universitets- og høgskolerådet.

Endringer

 1. Endringer i dette reglement avgjøres av styret i Universitets- og høgskolerådet. Utvalget kan selv fremme endringsforslag.

 

c/o Jostein Helland Hauge, sekretær
Avdeling for forskningsdokumentasjon,
Universitetsbiblioteket i Bergen, Parkveien 9
5020 BERGEN Siste oppdatert 19.06
.2001, Webmaster