Et prosjekt for å løfte fram ressurser fra arkiv, bibliotek og museum

Ansvarlig institusjon
Universitetsbiblioteket i Bergen v/bibliotekdirektør Kari Garnes. Nygårdsgaten 5, 5005 Bergen. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring er avdelingsleder Solveig Greve, Billedsamlingen (tlf.55 58 25 20) og fakultetsbibliotekar Ane Landøy, Historisk-filosofisk fakultetsbibliotek. (tlf. 55 58 25 23) Økonomisk ansvarlig er bibliotekdirektøren, v/kontorsjef Jens Reinton.

Bakgrunn
Ideen til formidlingsprosjektet ble skapt av de store samlingene av materiale fra mellomkrigstiden i Universitetsbibliotekets Billedsamling. Samlingenes sammensetning av næringslivsfotografi, (med bred bransjedekning av alle deler av næringsliv og offentlig virksomhet) amatørfotografi og portrettsamling gjør at fotografiene utfyller hverandre til et spennende bilde av tiden. Mellomkrigstiden var både nasjonalt og lokalt i Bergen og Hordaland en spennende tid med gjenoppbyggingen etter brannen i Bergen 1916, uro på arbeidsmarkedet og store strukturforandringer i næringslivet.

Sammen med Universitetsbibliotekets andre samlinger av manuskripter, aviser, kart og bøker inspirerer det til en helhetstenkning i presentasjons-sammenheng. Vi vet at lignende samlinger befinner seg i andre kulturinstitusjoner, men at materialet ofte består av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. en heterogent typer materiale hvis innhold ikke så lett lar seg formidle gjennom institusjonenes vanlige kataloger. Den nye teknologien gjør det nå mulig å presentere et fysisk heterogent arkivmateriale som i dag av historiske og byråkratiske grunner er spredt mellom forskjellige institusjoner, i en samlet faglig sammenheng.

Hensikt
Hensikten med prosjektet ”Mellomkrigstid” er derfor å samle materiale rundt dette emnet, i form av en nett-portal som skal inneholde både skannede originaldokumenter, som manuskripter, avisartikler, fotografier, adressebøker etc. men også sekundærlitteratur og eldre og nyskrevne artikler rundt temaet. Vi ønsker at portalens innehold skal være bredt og variert, slik at det kan inspirere til ”historisk skattejakt”. Universitetsbiblioteket ønsker å være i forkant i utviklingen med en ny formidlingsprofil der samlinger og kompetanse presenteres på en faglig og interessant måte for et allment publikum, samtidig som prosjektet kan inspirere til sektorovergripende samarbeid mellom biblioteket og Universitetets forskere og andre lokale bibliotek- arkiv- og museumsinstitusjoner.

Mål
Prosjektet skal bli en tidsrettet nettportal som skal tilgjengeliggjøre lokale museale dokumentsamlinger av forskjellig slag for derved å bidra til forståelse for samlingenes verdi og gi inspirasjon til bruk. Det legges vekt på prosjektets tverrfaglighet og at prosjektet er institusjons- og fagovergripende.

Prosjektet skal tilgjengeliggjøre:

 • Kildesamlinger (”Skattkammer”) historiske tekstdokumenter (manuskripter, aviser, bøker, artikler etc.) og fotografier fra mellomkrigstiden i en søkbar base.
 • Skape et interaktivt område for bidrag og kommentarer fra publikum
 • Generere lister fra kildesamlingen (emnekretser, bransjer, begivenheter).
 • Integrere og gjøre søkbar Johanne Martens, ”Litteratur om Bergen”.
 • Digitalisere Bergens adressebøker, med søketilgang til bildebase.
 • Skape koblinger mellom fotobase, firma- og bransjelister.
 • Presentere vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster og artikler som forholder seg til elementer i basen.
 • Scanne datidige artikler fra aviser og tidsskrift.
 • Opprette Hyperlenking mellom elementene, nytte nett-teknologien til publisering og kontekstualisering av heterogent materiale.

Prosjektets egenart

Omfang
Prosjektet er definert vidt, bare tiden, (1918 ­ 1939) skaper rammene. Bergen/Hordaland er ment som et ”utsiktspunkt”. Det meste av materialet er herfra, men nasjonale og internasjonale hendelser eller utviklinger kan vises gjennom nedslag i lokale aviser, tidsskrift og andre kilder. Særlig er bildene egnet til å levendegjøre tiden og til popularisering og læring.

Kompetanse som ressurs
Prosjektet er ikke bare en samling kilder, det legges vekt på at der skal inngå et vesentlig element av vitenskapelig / populærvitenskapelig produksjon fra både Universitetsbibliotekets eget faglige personale og ansatte ved de forskjellige fakulteter ved Universitetet og fra samarbeidsinstitusjonene.

Den åpne formen er selve hovedkonseptet for prosjektet. Tiden skal fremstå for publikum gjennom mange fasetter: originalkilder og bearbeidet artikkelstoff. Kombinasjonen av digitalisering og utlegging av ubehandlet arkivmateriale med bilder og kontekstualiserende artikler fra forskjellige fagsynspunkt, skal skape spenning og oppdager-iver. Vi setter oss det mål at prosjektets kildeomfang og kontekst-artikler skal være svært omfattende og at dette er en verdi i seg selv.

Interaktivitet / Redaksjonell kontroll
Publikums skal kunne legge ut egne bilder og tekst og bidra til debatt. Det legges vekt på at en i det redaksjonelle skal være åpne for initiativ og kreativitet. Større redaksjonelle artikler skal kvalitetssikres på vanlig måte, og informasjon om arkivenheter vil også bli kvalitetssikret før de blir integrert i selve databasen.

Kulturvernprofil
Prosjektet som sådan burde falle innenfor kulturvernprogrammet til Norsk Kulturråd. Sentralt står formidling av bykultur innenfor en nær fortid som er dårlig dokumentert på landsbasis.

Innhold og samarbeidspartnere:
Portalen skal ha 6 hoved-innganger:
1.Arbeid og næring
2. Politikk og samfunn
3. Kunst og kultur
4. Hendelser
5. Skattkammer
6. Søk

Prosjektet skal samle arkivmateriale og hente kompetanse fra flere forskjellige institusjoner. Dette samarbeidet vil derfor være bestemmende for det endelige innhold i portalen. I skrivende stund er det kartlagt følgende elementer:

Bidrag fra Universitetsbiblioteket og UiB-avdelinger

Billedsamlingen

 • Samling Atelier KK, Bergen. Oppdragsfotografi. fra firma og organisasjoner i Bergen: arbeidsplasser, industrianlegg, offentlige kontorer. Omfang: ca. 9000 fra den aktuelle tiden (1918 ­ 1939.)
 • Samling KK postkort, Bergen. Omfang: ca 500 fra den aktuelle tiden.
 • Samling KK 1928 Fra Landsutstillingen ved Lungegårdsvannet i 1928. Portretter av byens og omlands befolkning innenfor et begrenset tidsrom. Omfang: ca. 2000 negativer med protokoll.
 • Samling Olai Schumann Olsen. Innhold: barn i gater, arkitektur, og fjordabåt-trafikk. Omfang: ca. 1200 er aktuelle i denne sammenheng
 • Totalt prosjekt-omfang for disse bildesamlingene: ca. 12.700 enheter.

Historisk filosofisk fakultetsbibliotek
Spesialsamlingene vil bidra med digitalisert materiale som: Avisinnlegg, avisforsider, brev og manuskripter. Dette vil sammen med ledsagende tekster bygge en kontekst som øker prosjektets formidlingsverdi.

Eksempler:
Ø konomisk: Bergenske handelshus-arkiv. Her overlapper Billedsamlingens materiale og Spesialsamlingens samling av bergenske handelsarkiver. Flere blir tilgjengelige i Bergens Sjøfartsmuseums arkiver.
Kulturell: Foreninger til allment vel, som Det Nyttige Selskab. Harmoniens Musikkselskabs arkiv, teaterhistoriske samlinger, forfattermanuskripter, f. eks. Nordahl Grieg.
Gjennomgang av populære tidskrift fra perioden, som ”Revyen”, URD, etc.
Politisk og idelologisk: Trykte pamfletter fra politiske partier, protokoller og referater fra foreninger, som f. eks. Studentersamfundet. Politiske personers arkiver, f. eks. Johan Ludwig Mowinckel, familien Grepp.
Artikkelbidrag fra bibliotekets faglige personale.


Større bidrag fra samarbeidsinstitusjoner utenfor Universitetsbiblioteket.

Bergen Offentlige Bibliotek
Forskning i lokale aviser, eksempler:
Kultur: Oppsettingen av ”Vår ære og vår makt”, Bråket rundt bildet ”Tysk kultur” på Vestlandsutstillingen 1939.
Politikk og samfunn: arbeidsledighet og streiker (flyveblad fra sporveiskonflikten 1926).

Aktuelle hendelser:
Storflommen 15.10.1936,
Nøstebrannen 1930
Landsutstillingen 1928
Idrettsbyen Bergen. Nye Brann stadion, Skansemyren idrettsplass kommuneeid, og Krohnsminde klargjort ved nødsarbeid i 20-årene. ”Turnerbyen Bergen”.

Bergens Sjøfartsmuseum
Skipsbygging i Bergensområdet i mellomkrigstiden.
Tilretteleggelse av data fra Maritim portal.
Arkivmateriale fra Bergensrederier.

Statsarkivet i Bergen
Skanning av Bergens Adressebøker

Norges Fiskerimuseum
Næringshistorie
” Arkivpakke” om mellomkrigstidens kriser i hermetikkindustrien.

Lepramuseet:
Dr. Lie og lepraen i Bergen.

Hordaland Fylkesarkiv
Liste over aktuelle bildesamlinger i Hordaland.
Artikkel om industriutviklingen i Hordaland.

Senter for Kvinne- og kjønnsforskning
Artikler om familiehistorie og kvinnehistorie

Foreløpige faglige bidragsytere
Botanisk Institutt: Prof. Per M.Jørgensen
Kjemisk Institutt: Prof. Rolf E.Manne
Bergen Museum: Museumslektor Øystein Jansen
Bergens Sjøfartsmuseum: Førsteaman. Tore Nilsen
Historisk Institutt UiB: Program- og databasekompetanse v/prof. Oldervoll.

Målgruppe
Målet er å presentere et meget bredt utvalg av tekster og bilder, slik at der skal være noe for mange typer målgrupper. I ”Skattkisten” skal det ligge kildesamlinger, som kan være til nytte for alt fra forskere til skole-elever. Oppdragsfotografiene vil kunne brukes av interesserte personer innen det bergenske næringsliv. Det skal legges vekt på en bred appell.

Metode og prosjektmoduler

 1. Forskning i arkivene, for å løfte fram, velge ut materiale tidlig med spesiell interesse ut fra mellomkrigstiden. Dette er faglig bidrag som går ut over daglig arbeid i arkivene og krever spesialkompetanse. Her vil prosjektets faglige tyngepunkt ligge.
 2. Produksjon, dvs. teknisk skanning, databaseregistrering og innlegging av elementer i portalen. Hoveddelen av dette vil gjøres som egenbidrag og daglig arbeid i de arkivene som har teknisk utstyr og kompetanse.
 3. Utvikling av design: funksjonalitet
  - utvikle sømløse nett-løsninger mellom forskjellige databaser og søkbarhet på tvers mellom elementene i ”skattkammeret”.
  - Utvikle interaktivt element for innlegging av elementer fra publikum og kontakt/ nettpost-kommentarer til databaser.
  - Utvikle estetisk åpen og enkel visuell design, preget av ”tiden” = dvs. med elementer og idealer fra tidens ”funkis” mote.
  - Utvikle style-sheets som gjør det enkelt å legge inn de forskjellige element-typene i rammene, heriblant også hyperlinkingen.
  - Løse problemet med lesing av eldre, digitalisert materiale, gjennom OCR-leste dokumenter og, der originaldokumentet har særlig verdi, gjennom høykvalitetscan med scrolle eller zoome-muligheter i originaldokumentene.

  Billedsamlingen har allerede en bildedatabase med web-grensesnsitt. Funksjonaliteten i denne har elementer som egner seg til en kobling med emner og adressebøker, og basen skal også videre tilpasses prosjektets krav. Flere av samarbeidsinstitusjonene har høy IT-kompetanse og kan bidra til dette utviklingsarbeidet. Likevel vil det være nødvendig med ”innkjøpt” spesialkompetanse til deler av dette arbeidet og i noen tilfeller innkjøp av spesielle dataprogrammer.

4. Skrive aktuelle artikler ut fra prosjektaktuell kompetanse.

5. Koordinering og redaksjonsarbeid: kontakt mellom samarbeids-institusjonene, redaksjonelt ansvar, ansvar for framdrift, økonomiansvar.

Organisering
En prosjektgruppe for digitalisering av tekstlig materiale fra mellomkrigstiden vil bli opprettet for prosjektperioden. Prosjektgruppen skal fungere som en redaksjonskomite. Gruppen blir satt sammen av personer med spesialkompetanse om mellomkrigstiden og representanter for de involverte institusjonene. Denne gruppen skal være ansvarlige for den faglige kvalitetskontrollen. Det skal utvikles rutiner både for teknisk kvalitetskontroll (skanningen) og for kontroll av referansedata. Det skal også utredes personvern og rettighetsspørsmål i forhold til prosjektet.

Tidsramme og arbeidsplan:
I prinsippet skal dette være en portal som utvikler seg kontinuerlig, men vi har satt en praktisk tidsramme for prosjektet på 2 - 3 år. Fordi interaktivitet og publikumsaktivitet skal være en sentral del av prosjektet, blir det helt nødvendig å offentliggjøre en betaversjon med design og funksjonalitet på plass allerede etter første året. Vi regner at 2/3 av budsjettet vil brukes første året, fordi det meste av utviklingen og produksjonen vil foregå da. De neste to årene blir det mindre utviklingsarbeid og hovedvekt på innholdsproduksjon. Det ideelle vil være 3 års tidsramme, men selv etter 2 år vil portalen ha et betydelig omfang. Etter to år vil en vurdere omfanget og finansieringen om det lar seg gjøre å videreføre prosjektet et siste år.

Mars 04 til mars 05.
- Utvikle og ferdiggjøre funksjonalitet og design i nettløsningen. Publisere denne 31.3.2005. -
- Kontakte forfattere.
- Forskning i arkiver. Redaksjonelt og billedredaksjonelt arbeid.

mars 04 til mars 06.
- Forskning i arkiver. Redaksjonelt og billedredaksjonelt arbeid.
- Egenproduksjon av artikler og følgetekster.
- Dataproduksjon: Legge inn hovedmengden originalkilder i basen. Nødvendig kommentararbeid.

Januar 06. – mars 06
- Vurdering av omfang av avsluttende arbeid.
- Evt. støttesøknader for 3 år.
- evt. avsluttende redaksjonelt arbeid

(April 06 – mars 07)
- Avsluttende år – til ferdiggjøring av produksjon og vitenskapelige artikler.
- avsluttende redaksjonelt arbeid.