Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Videre oppfølging


Videre oppfølging av temaet læringssenter i biblioteket og undervisning i informasjonskompetanse må fortsette å være sentralt. I UiB strategiplan for årene 2005-2010 legges det vekt på blant annet følgende punkter som berører undervisning ved biblioteket og av bibliotekpersonell:

  • I kapittelet Utdanning pkt 3. Læringsmiljø og studentmedvirkning heter det i underpunkt d) at UiB vil ”gjennom Universitetsbiblioteket bidra med pedagogiske ressurser for undervisningen og samarbeide med fagmiljøene om utvikling av kurs i informasjonskompetanse for studentene”
  • I appendikset om formidlingsstrategi har bibliotekets formidlingsansvar fått et eget kapittel hvor det omtales i pkt e) ”Læringssentre som er en følge av kvalitetsreformen og hvor UB har utviklet en læringssentermodell der opplæring i informasjonskompetanse står sentralt.” 

I denne forbindelse er følgende tiltak av avgjørende betydning:

A. Implementering av bibliotekets undervisning

Organisering/samarbeid med UiB

Læringssenterprosjektet har foreslått læringsmål og kursinnhold for undervisning som foregår for studenter på studiestedet. Videre er det foreslått en strategi for samarbeid med fagmiljøet. Dokumentene er utarbeidet på et mer generelt nivå og hvordan disse skal fungere i praksis gjenstår enda å se.

I det videre arbeidet må fokus være på utvikling av konkrete undervisningsprogrammer integrert i emner ved fakultetene. Det er ønskelig med forskjellige pilotprogram som kan gjennomføres ved enkelte av fakultetsbibliotekene.  I forbindelse med integrasjon er det nødvendig å belyse følgende spørsmål: Hva skal vi undervise i? På hvilket studienivå passer denne undervisningen best? På hvilket faglig emne er dette mest hensiktsmessig? Pilotene vil kunne fungere som konkrete forslag til hvordan kontakt med fagmiljøet kan foregå og hvordan integrasjonen kan legges opp på en systematisk måte.

Integrasjon i UiBs læringsstøttesystem

Læringssenterprosjektgruppen har sett på læringsstøttesystemet ved UIB, ClassFronter, og deltatt i opplæring. Vi ser muligheter for å nå studenter på en bedre måte enn tidligere gjennom bruk av læringsstøttesystemet. Innenfor rammene for læringssenterprosjektet er det imidlertid ikke mulig å få gjennomført et opplegg. Det er ønskelig å utarbeide læremidler som er integrert i læringsstøttesystemet til inspirasjon for andre i biblioteket. Videre må øvrige deltakere i det digitale biblioteket trekkes inn her slik som BORA og e-bøker. 

Det er ønskelig å integrere pilotene i læringsstøttesystemet. Dette innebærer en oppdeling av de nåværende modulene i mindre læringsobjekter tilpasset studentenes timeplan/læringssituasjon.

B. Internt samarbeid

For å få på plass et fullgodt integrert læringsmodell er det viktig med internt samarbeid særlig med fakultetsbibliotekene, bibliotekportalgruppen, og  tilvekstavdelingen som tilrettelegger vårt digitale bibliotek gjennom bl.a. BORA og andre elektroniske ressurser. Samarbeidet med IT-kyndig personale vil også spille en nøkkelrolle.

C. Kompetanseheving

Læringssenterprosjektet har fremmet et internt notat med forslag til kompetanseheving hos bibliotekansatte . Dette er en kartlegging av behovene som trengs, men igangsetting av tiltak vil i den videre oppfølgingen være nødvendig. Undervisningen som holdes av fakultetsbibliotekene har økt betydelig, og det er nødvendig å involvere flere ansatte i undervisningsoppgaver. Dette betyr at stadig flere ansatte har behov for større pedagogisk kompetanse og ferdigheter knyttet til studentfokusert undervisning. Det må jobbes med konkrete tiltak knyttet til hvilken kompetanseheving som kan klares ved hjelp av interne ressurser, og hvilke som krever ekstern assistanse. Det må også vurderes hvordan disse tiltakene skal gjennomføres i praksis.

D. Undervisningsmateriale

Læringssenterprosjektet har hovedsakelig arbeidet med videreutvikling av kursmodulene, men det mangler presentasjons- og undervisningsmateriale som de ansatte kan benytte seg av i planleggingen og gjennomføringen av egen undervisning. For eksempel er det i løpet av det siste året kommet en rekke nye tilskudd til det digitale biblioteket (Bibsys ASK, bibliotekportalen og BORA). Hvordan de nye ressursene skal integreres og presenteres i undervisningstilbudet er av avgjørende betydning slik at det blir synlig for brukeren.

Videre er det sentralt at det brukes ressurser på å vedlikeholde og forbedre det materiale som allerede er utviklet ved UB. Erfaring fra informasjonskompetanse prosjektet viser at selv om prosjektet blir avsluttet må det fremdels være kanaler som muliggjør oppdatering og tilbakemelding fra brukerne, både studenter og bibliotekansatte. Denne funksjonen fremheves også i UiBs strategiplan i punkt om kvalitetssikring pkt. 5 c): ”gjennom universitetets sentrale avdelinger og fakultetene påse at materielle og ikke-materielle støttesystemer for undervisningen blir regelmessig evaluert og forbedret.”

SWIM-modulene i kurset for informasjonskompetanse skal videreutvikles og produseres på ny av Universitetsbiblioteket i Ålborg. I den forbindelse har de vist interesse for å ta i bruk våre moduler i informasjonskompetanse ("sitering og etikk" og "kildekritikk"). I og med at deres nye versjon skal produseres på engelsk vil vi avvente oversettelsen av modulene våre innenfor rammene for det nåværende læringssenterprosjektet. Videre skal UB Ålborg produsere en ny versjon av rollespillet på engelsk til våren 2006, som innebærer omfattende videreutvikling av den første versjonen. Rollespillet er aktuelt for UB sin undervisning, og Ålborg er interessert i å teste den nye versjonen i samarbeid med oss. Disse oppgavene vil være aktuelle som en videreutvikling etter prosjektets avslutning. Dette er også i tråd med UiBs strategi plan i kapittelet ”Læring og undervisning” pkt. 1 g), hvor det påpekes at man skal ”legge til rette for et variert undervisningstilbud på engelsk på alle nivåer, slik at UiB kan rekruttere utenlandske studenter og forbli en attraktiv samarbeidspartner internasjonalt”.

Oversettelse av modulene "Kildekritikk" og "Sitering og Etikk" kunne ikke gjøres ferdig innenfor rammene til prosjektet. I det videre arbeidet med undervisningsmateriale må denne oversettelsesoppgaven gjennomføres. Det må også vurderes om de nye SWIM-modulene som Aalborg produserer skulle gjøres tilgjengelig også på norsk, og ikke bare på engelsk.

E. Evaluering

Som en del av bibliotektjenestene må undervisningen evalueres, samt videreutvikle en systematisk plan for hvordan dette skal utføres. Dette er i stor grad ønskelig og det fremheves blant annet i UiBs strategiplan om kvalitetssikring i punktene 5 b) og d):

  • ”utarbeide regelmessige program- og emneevalueringer som skal vise hvordan forbedring og videreutvikling av studiekvaliteten kan gjennomføres”
  • ”gjennomføre studentevalueringer på emnenivå som en viktig del av den løpende evalueringsprosessen”

I følge strategiplanen til UiB skal læringssenter og informasjonskompetanse være satsningsområder. Læringssenterprosjektgruppen har her påpekt spørsmålene som UB burde følge opp etter at Læringssenterprosjektet er avsluttet.