Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Mandat


Mandatet til prosjektet ble vedtatt i UBs styre 23. september 2004. Der heter det at:

"Prosjektgruppen har ansvar for å koordinere arbeidet med videre utbygging av læringssentre ved UB, og for å initiere og gjennomføre felles tiltak innen feltet. Det må i tiden framover fokuseres spesielt på innholdet i læringssentrene, og prosjektgruppen må legge særlig vekt på arbeid/viderutvikling innen følgende felter (jf. pkt. 2.1.2 – 2.1.4 i saksforelegget til styremøtet 23.09.04):

 • videreutvikling av de UB-ansattes kompetanse, med særlig vekt på pedagogisk kompetanse

 • videreutvikling av påbegynte undervisningsopplegg i informasjonskompetanse for brukerne/studentene

 • samarbeid mellom bibliotek og fagmiljø

Ved UB arbeides det for tiden generelt med oppbygging av det digitale bibliotek. Mange av de aktuelle tiltakene i denne forbindelse vil ha stor betydning for den videre utviklingen av læringssentrene ved UB, men går samtidig klart ut over læringssenterrammen. Dette gjelder satsinger innen felt som 

 • elektroniske databaser/oppslagsverk
 • elektroniske tidsskrifter
 • elektroniske bøker
 • elektronisk publisering/publiseringsarkiv
 • nettsider/fagsider
 • bibliotekportal og emneportal, tilrettelegging for studentportal og Intranett
 • referansehåndteringsverktøy
 • elektronisk brukeropplæring
 • elektronisk svartjeneste for bibliotekspørsmål

Disse satsingene tas for en stor del hånd om i andre deler av UBs organisasjon. Det er viktig at prosjektgruppen for videre utbygging av læringssentre oppretter god kontakt og innleder samarbeid med de aktuelle miljøene/personene ved UB der dette er formålstjenlig."