Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Handlingsplan for samarbeid med fagmiljøene

Følgende oppgaver ble fastsatt:

  • Utforming av plan for kontaktrutiner og for integrasjon av IK-kurs i UIBs faglige emner

  • Integrasjon i studentportalen/bibliotekportal

  • Integrasjon i læringsstøttesystemet ClassFronter

Et viktig delmål i prosjektet har vært å fokusere på vårt samarbeid med fagmiljøet for å kunne implementere UBs undervisningstilbud. Dette har blitt gjort på flere forskjellige måter. Vi har hatt kontakt med fakultetsbibliotekene og fått informasjon om arbeid og tiltak som de utfører i forhold til fagmiljøet. Videre har vi skrevet en Handlingsplan for informasjonskompetanse ved UiB. Dokumentet er resultat av et møte med viserektor for utdanning Sydnes 18.02.05, der han ba UB om å presentere sine undervisningsplaner.

Gjennom utviklingen av en handlingsplan og en felles enighet om læringsmål for informasjonskompetanse, ønsker UB å arbeide sammen med fagmiljøene ved universitetet for å introdusere et integrert undervisningsprogram for  informasjonskompetanse innenfor universitetet. Vi ønsker et samarbeid med  de fakultetet/institutter om hvordan informasjonskompetanse best kan integreres i det enkelte studiet. Det optimale er selvsagt å skreddersy opplegg for de enkelte fag og få tilbudet inn på studieplanene. For å få dette til må Universitetsbiblioteket komme inn i forkant når undervisningsplanene settes opp.

UB har arbeidet med informasjonskompetanse for studentene i de siste årene, men vil gjerne ha en felles tilnærming for å forbedre studentenes  informasjonsferdigheter. Dokumentet nevnt ovenfor har beskrevet et forslag for konkrete tiltak som kan tas som utgangspunkt for videre diskusjon og samarbeid med UiB. Gjennomføring av disse tiltakene vi kunne sikre at studentene bygger opp  informasjonsferdigheter som er vesentlige i studium, livslang læring og arbeidslivet. Studentene vil bli mer selvstendige, og vil kunne finne frem til flere aktuelle ressurser til oppgavene, med en god forståelse av det som en etisk, kritisk og kreativ bruk av kilder innebærer.

Bibliotekdirektøren sendte Handlingsplanen til Universitetets utdanningsutvalg, som skal ta den opp som sak i desember.

I samarbeid med prosjektet for Bibliotekportalen har vi tenkt på hvordan denne nye ressursen kunne komme inn i undervisning. Prosjektet for Bibliotekportalen  har utarbeidet  veiledninger for bruk av bibliotekportalen. I tillegg har vi snakket om bruk av bibliotekportalen i kurssammenheng.

I forbindelse med integrasjon i studentportalen og læringsstøttesystem har vi valgt et produkt som er uavhengig av utformning av disse oppleggene. Dette har vist seg å være gunstig, da blant annet ClassFronter fases ut som læringsstøttesystem ved UIB. Likevel ser vi ikke dette som en motsetning til å kunne få produktet inn i virtuelle læringsrommet. Vi må i det videre arbeidet følge med i hvordan dette utvikler seg ved universitetet.