Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Handlingsplan for videreutvikling av de ansattes kompetanse.


Et av delmålene i Læringssenterprosjektet 2004 er:

”Utforming av en handlingsplan for videreutvikling av de UB-ansattes kompetanse, med særlig vekt på praktisk-pedagogisk kompetanse. Det er behov bl.a. for å skolere de ansatte i grunnleggende praktisk-pedagogiske kunnskaper for å undervise i informasjonskompetanse” (Tatt fra prosjektbeskrivelsen).

Følgende oppgaver ble fastsatt:

  • Kartlegging og vurdering av eksisterende pedagogiske kurs ved UiB og andre institusjoner

  • Utforming av et opplæringsprogram for UB-ansatte

  • Utforming av en pedagogisk manual om praktisk bruk av IK-kurset

Prosjektgruppen har diskutert aktuell kompetanse, presentasjons- og kommunikasjonsteknikker, samt annen kunnskap de ansatte vil trenge, og ulike tiltak som skal bidra til oppbygging av denne kompetansen.

Aktuelt innhold for opplæring

Vi har foretatt en inndeling av de ansatte i tre grupper ut fra kontakten de har med brukerne.
De som skal drive veiledning, de som skal holde kurs, og de som skal planlegge og administrere kurs. En del ansatte tilhører flere kategorier. 

 Kursinnhold kan være:

  • Pedagogiske læringsteorier (behaviorisme/konstruktivisme, problembasert læring etc.), teknologi, kommunikasjon, nettbasert undervisning, undervisningsplanlegging, evalueringsmetoder.

  • Presentasjonsteknikker (stemme, kroppsspråk, retoriske virkemidler).

  • Datakunnskap (generelle og fagspesifikke).

Ved bruk av eksisterende kompetanse ved UB, samt annet kompetent personale ved UiB, kan mange av disse kursene gjennomføres internt.

Eksterne kurs bør bestilles for kompetansebygging innen pedagogikk, presentasjonsteknikk, kommunikasjon, markedsføring og evalueringsmetoder. Prosjektgruppen har kartlagt og vurdert eksisterende kurs på Universitetet i Bergen, ellers i Norge, og i Danmark. Muligheter for skreddersydde kurs er også undersøkt.

01.03.05 leverte Læringssenterprosjektgruppen et internt notat om  kompetanseheving hos bibliotekansatte til styringsgruppen. Notatet ble brukt som utgangspunkt for utarbeidelse av forslag til kompetanseheving for førstelinjetjeneste av en komité som ble nedsatt for dette formålet. Foreløpig ventes det med kompetanseheving for de ansatte som planlegger og holder kurs.

Pedagogisk manual

Prosjektgruppen har utarbeidet en pedagogisk manual til inspirasjon og hjelp for kursholdere med å planlegge og gjennomføre undervisning som dekker forskjellige aspekter i informasjonskompetanse.