Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Videre utvikling av kurset i informasjonskompetanse


Prosjektet ”Videre utbygging av læringssenter ved UB” har som delmål å videreutvikle det eksisterende IK-kurset. Følgende oppgaver ble listet i prosjektbeskrivelsen:

 • Kartlegging av det nåværende undervisningstilbudet på avdelingene, ønske og behov for videre utvikling av tilbudet.

 • Utforming av et studentopplæringsprogram for hele UB etter studienivå/målgruppe.

 • Brukerevaluering av eksisterende kurs. Opplæring av prosjektgruppen i bruk av ”usability tests”.

 • Videre tilpasning av kurset for andre målgrupper for eksempel studenter på høyere grad.

 •  Innføring av norsk lyd gjennom dubbing av SWIM-rollespillet og moduler  

 • Engelsk versjon av kurset

 • Vedlikeholdning av selve kurs og av kurssider


 

Kartlegging av det nåværende undervisningstilbudet


Høsten 2004 gjennomførte vi en kartlegging av undervisningstilbudet på alle publikumsavdelingene. Prosjektgruppen utformet et skjema med spørsmål vi ønsket svar på. Skjemaet ble så brukt som grunnlag for intervju med de ansvarlige for brukeropplæringen på avdelingen. Vi brukte også kartleggingen som grunnlag til å lage vårt forslag til kompetanseheving for ansatte.

Utforming av et studentopplæringsprogram for hele UB etter studienivå/målgruppe

For å kunne begynne å planlegge et generelt undervisningsprogram for informasjonskompetanse ved UB, var det nødvendig å tenke på læringsmål og kursinnhold som kunne hjelpe til å nå læringsmålene. Vi tok utgangspunkt i de amerikanske og australske standardene for informasjonskompetanse og laget forslag til læringsmål og kursinnhold for studenter på ulike nivåer.

Vi utarbeidet dokumentet Undervisning i informasjonskompetanse: Fastsettelse av generelle læringsmål for UB-kurs etter studienivå. Vi tar her utgangspunkt i de fem komponentene som utgjør innholdet i informasjonskompetansebegrepet:

1.         Erkjenne et informasjonsbehov og formulere en problemstilling
2.         Velge og søke informasjonskilder. Lokalisere og samle dokumenter
3.         Kildekritikk
4.         Bruke informasjon i egne fremstillinger
5.         Kildebruk og etikk

Videre formulerer vi hva studentene bør kunne beherske på basisnivå og avansert nivå innen de fem komponentene.

Vi konkluderte at det ikke var aktuelt å utarbeide et undervisningsprogram som kunne passe til realiteten i alle avdelinger. Vi bestemte oss for å gi retningslinjer og eksempler på hvordan hver avdeling kan gjøre dette på grunnlag av dette dokumentet i den pedagogiske manualen.

Brukerevaluering av eksisterende kurs

Den 16. mars 2005 innkalte prosjektet alle brukere av IK-kurset til evalueringsmøte. Det møtte mange som alle hadde erfaring fra bruk av IK-kurset i undervisning.

Dette ønsket vi å vite noe om:

 • Alle har brukt IK-kursmodulene på en eller annen måte.  Vi trenger deres innspill for å kunne videreutvikle undervisning av IK ved UBB. Før vi går i gang med spørsmålene våre, er det noen som vil gi en impulsiv og intuitiv kommentar?
 • Hvordan har dere brukt IK-kurset? Hvilke moduler? Målgruppe?
 • Hva fungerte / hva fungerte ikke?
 • Hva ville dere forandret? Savner dere noe?
 • Hva er det som gjør den praktiske bruken av kurset lett/vanskelig? Hvordan har kurset bidratt til din undervisning?
 • Hva synes studenter? Hvordan har de evaluert kursopplegget?

I tillegg til IK-kurset, ble det diskutert en del omkring erfaringer med brukeropplæring generelt.  Det ble vist til forskjellige måter å inkludere Ik-kurset i undervisningen. Ingen hadde brukt absolutt hele kurset. Oppdelingen i moduler fungerer slik at man lett kan velge ut de delene som passer best.

Erfaringene med bruk av kurset er overveiende positive. Ikke minst har det bidratt til at kursholderne er blitt bevisste på prosessen ved informasjonskompetanse. Når vi kan gjenkjenne hvor  i prosessen studentene befinner seg, er det lettere å gi den rette undervisningen i bruk av biblioteket.

Av tilbakemeldinger kom det klart frem at dette kurset egner seg best for nye studenter.  Et kurs for studenter på høyere grad bør være mer tydelig rettet mot informasjonsressurser innen det aktuelle faget.

For å kunne gjennomføre flere brukerundersøkelser, så vi behovet for opplæring i brukerundersøkelsesmetoder som f.eks. "usability tests". Senere refleksjon fikk oss til å revurdere om "usability tests" var metoden som egnet seg best til våre behov. Vi besluttet at opplæring i brukerundersøkelsesmetoder skulle bli en del av kompetanseheving ved UB-ansatte. Vi inkluderte dette punktet i handlingsplanen (Se fase 3).

 

Videre tilpasning av kurset for andre målgrupper for eksempel studenter på høyere grad

Det ble besluttet at Prosjekt for digital kompetanse ville ta over videreutvikling av IK-kurset for studenter på høyere grad. Videre utvikling av IK-kurset ble derfor begrenset til tilbudet på lavere grad.

Videre utvikling av SWIM-modulene

De fem første modulene har vi beholdt omtrent som de var, siden Universitetsbiblioteket i Aalborg kommer med en ny versjon (kun på engelsk) til sommeren 2006. Det vil si at alle modulene foreløpig består av en Flash-versjon med norsk tekst og dansk tale og en utskriftsversjon på norsk.  Vi har laget oppgaver og eksempler som er tilpasset til alle modulene. Oppgavene er ikke innarbeidet direkte i de fem første modulene, men er samlet i en egen seksjon i den pedagogiske manualen.

De to siste modulene har gjennomgått stor forandring. Disse to modulene, Kildekritikk  og Siteringsteknikk (senere omdøpt til Sitering og etikk), var opprinnelig laget ved UB.

Begge modulene inneholder eksempler/oppgaver som er tilpasset modulen. I utformingen er det tatt hensyn til ønsker fra fagmiljøene på UiB og til UiBs krav til etisk forskning. Arbeidet har vært utført utenom selve prosjektgruppen, men med tett oppfølging og deltakelse fra prosjektet. De som har tatt hovedansvaret i dette arbeidet er:

 • Kildekritikk:
  Solveig Kavli og Eystein Gullbekk

 • Sitering og Etikk:
  Ellen Solvik, Ingunn Rødland, Susanne Mikki og Therese Skagen
   

Veiledninger

Vi har arbeidet med å kartlegge eksisterende veiledninger som brukes på UB og inkludere dem i listen IK-kursets startside. Noen av veiledningene viste seg å trenge oppdatering. Vi har sørget for at veiledningene er oppdatert i forhold til det produktet de beskriver. Vi understreker at her trengs det kontinuerlig overvåking. 

I prosjektperioden har UB tatt i bruk to omfattende nye ressurser: Bibliotekportalen og Bibsys Ask. Prosjektet har vært medvirkende til å få laget nettveiledninger og brosjyrer til disse.

Innføring av norsk lyd i SWIM-rollespillet og moduler

Innføring av norsk lyd har vært tenkt som en prosjektoppgave for studenter ved Høgskolen i Bergen (HiB). I prosjektperioden har det vært holdt 2 møter med deltakere fra HiB. På møtene der det har vært diskutert layout for en ny versjon av kurset og forskjellige modeller for norsk og engelsk lyd, dubbing og teksting.  Samarbeidet med HiB videreføres i Prosjekt for digital kompetanse.

Engelsk versjon av kurset

Universitetet i Aalborg arbeider med en omarbeidet versjon av kurset. I Aalborg har de besluttet at den nye versjonen bare skal være på engelsk. Vi har bestemt at vi vil henvise til  Aalborg sin engelske versjon når den er ferdig  i stedet for å lage en engelsk oversettelse av den nåværende versjonen.

Det er satt i gang oversettelse til engelsk av modulen Sitering og Etikk. Det er avtalt med styringsgruppen at arbeidet med oversettelse fortsetter etter prosjektavslutting. Arbeidet har vært utført utenom selve prosjektgruppen, men med tett oppfølging og deltakelse fra prosjektet. De som arbeider videre med dette er Hege Folkestad, Catharine Rietti og Maria-Carme Torras.

Vedlikehold av kurs og av kurssider

Oppdatering og vedlikeholding av IK-kurset har foregått under prosjektet. Prosjektgruppen ser et klart behov for en plan for kontinuerlig vedlikehold av IK-kurset fremover. Innhold og lenker må  være oppdaterte til en hver tid. Dette er en arbeidskrevende oppgave som må koordineres på en hensiktsmessig måte.