Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : Læringssenter : IK


Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

strek

Statusrapport 4. desember 2003

av IK-gruppen ( Susanne Mikki (leder), Erik Arnesen, Regina Küfner Lein, Therese Skarås Skagen og Maria-Carme Torras i Calvo)

IK-gruppen tyvstartet sin prosjektvirksomhet med et uoffisielt møte allerede den 15. august. Vi ville presisere prosjektet, definere vår funksjon og vårt ambisjonsnivå før endelig oppstart. Siden den gangen har vi hatt jevnlige møter enten hver eller annenhver uke. Alle i gruppen bidro med mer enn den prosentdeler arbeidsmengden som er oppført i prosjektdirektivet. Dette var vi innstilt på  forhånd, men prosjektbelastningen kan overskride akseptabelt mål som gjør det aktuelt å bruke prosjektmidler for å kjøpe inn kompetanse utenfra.

Prosjektet har en egen prosjektside, der de fleste dokumentene våre er arkivert og tilgjengelige både for oss medlemmer i gruppen og andre interesserte ved UB. Denne formen for felles arkiv fungerer bra og effektiviserer vårt samarbeid.

Oversikt over prosjektfasene

1. Begrepsavklaringer, avgrensninger (01.09.2003)
2. Innhenting av kursopplegg (01.10.2003)
3. Utarbeiding av vurderingskriterier og vurdering.(01.11.2003)
4. Utvikling av kursopplegg. Valg av stddr./prog.  (01.03.2004)
5. Test. Evaluering ev. endringer (1.04.2004).
6. Implementering (inkl. markedsføring) i UBs undervisningsopplegg og presentasjon for fagmiljøene for integrering i faglig undervisning ved UiB. Engelsk versjon. (30.04.2004)

Til 1.

Informasjonskompetane er et relativt nytt begrep som oppstod i forbindelse med den teknologiske utviklingen som på sin side muliggjør tilgang til et hav av informasjon. Definisjonen av begrepet Informasjonskompetanse varierer litt og er blitt presisert med tiden. For vår egen del og for å presentere vårt prosjekt utad laget vi følgende arbeidsdefinisjon.

Med informasjonskompetanse (IK) eller informasjonskunnskap mener vi:
Å erkjenne et informasjonsbehov, å kunne formulere behovet, å kjenne til kilder for å dekke behovet, å kunne bruke kildene, å samle inn informasjonen, å kunne vurdere informasjonen, å kunne formulere en tese, og å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger.

Til 2.

Listen over eksisterende kursopplegg ble raskt lang. Kursene vi fokuserte på ble for det meste utviklet ved bibliotek på en høyere utdanningsinstitusjon, gjerne en institusjon i modernisering og tilpassning til ny teknologi. Innholdsmessig retter disse kursene seg til laveregradsstudenter som også er vår primære målgruppe. Diskusjonen i gruppen gikk en del på om vi skal overta et eksisterende kursopplegg og tilpasse dette til vårt behov, eller om vi skal begynne på skratsj og finne opp hjulet på nytt.
Det var påfallende og overraskende at flere miljøer i Norge (universitetsbiblioteket i Oslo og Trondheim og ved bibliotekene ved høyskolene i Stord/Haugesund og Telemark) er i gang med liknende prosjekter, disse har vi kontaktet og håper vi kan dra nytte av deres kompetanse og eventuelt implementere noe av deres opplegg.

Til 3.

For å komme i gang med en grundig vurdering av de enkelte kursene satte vi opp en rekke vurderingskriterier:

 • Dato for første utgivelse og sist endret.
 • Åpen tilgang?
 • Andre institusjoner som bruker produktet, er det integrert i fagundervisningen?
 • Målgruppe
 • Målsetting

·         Innhold

  • Å erkjenne et informasjonsbehov
  • Å kunne formulere problemstillingen
  • Å kjenne til kilder for å dekke behovet
  • Å kunne bruke kildene, selve søkingen
  • Å samle inn informasjonen/lokalisere dokumentene
  • Å kunne vurdere informasjonen
  • Å kunne formulere en tese
  • Å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger
    
 • (Interaktive) oppgaver med løsninger
 • Fagspesifikke tilpassninger
 • Språk
 • Lengde på kurset
 • Finnes det en print-versjon?

·         Tekniske aspekter

  • frames
  • LMS kompatibel
  • video
  • bilder
  • lyd
  • mye/lite tekst
  • ekstra løsninger for 'funksjonshemmede'?
 • Brukervennlighet

·         Struktur/Manøvrering

  • Er det lett å vite hvor man er hen?
  • Må en fullføre kurset fra a til å?
  • Kan man hoppe dit en ønsker og bestemme selv i hvilket underkapittel en ønsker å starte?
  • Innholdsoversikt
   orienteringskartsitemap
   Hvor manøvrerer man? (opp, ned, høyre, venstre?
  • Modulbasert?
   Er det en indikator som viser hvilke kapitler/moduler en har fullført?
 • Kan kurset kjøpes? Pris
 • PLUSS og MINUS
 • Totalvurdering

En skjematisk vurderingsoversikt der de mest aktuelle kursene inngår finner man i tabell1.
Den viser at de ulike kursene dekker ulike deler av Informasjonskompetanse som sådan og at graden av interaktivitet, struktur og navigering er varierende.

Gruppen favoriserer særlig to opplegg nemlig SWIM fra Aalborg og Informasjonskompetens fra Lund og vi tok kontakt med ansvarspersonene der. Begge institusjonene ga sitt samtykke til at vi kan bruke og tilpasse deres opplegg til våre ønsker og behov.

Lunds 'Informasjonskompetens'
Lunds opplegg består av lengre sammenhengende tekster, det er grundig, men mindre egnet for en web-presentasjon, hvor folk flest ikke dveler lenge på en side. IK-gruppen velger å støtte seg til Lunds opplegg for å ha et utgangspunkt til å jobbe med det innholdsmessige.

SWIM (Streaming Webbased Information Modules)
SWIM bruker et gjennomtenkt pedagogisk opplegg og anvender animasjoner, lyd og bilder i sin fremstilling. Opplegget er dessuten integrert i den ordinære undervisningen ved flere institusjoner i Danmark (utenom ved Aalborg Universitet kan det nevnes Det Kongelige Bibliotek) og det satses på å utvide samarbeidet med fagmiljøene på undervisningsinstitusjonene som med søsterbibliotek i og utenfor Danmark.
Det pedagogiske aspektet veide tungt for vårt valg å satse på SWIM. Dessuten har SWIM-gruppen vist interesse for samarbeid som vi anser som tjenlig for vårt mål. SWIM-gruppen er aktiv og jobber per dags dato med en videreutvikling av sitt produkt. Blant annet skal kurset oversettes til engelsk, noe som sparer oss for å gjøre det samme.
SWIM er imidlertid ikke et fullstendig opplegg. I følge tabell 1 mangler SWIM vesentlige funksjoner som for eksempel søk i bibliotekkatalogen, vurdering av informasjon og referansehåndtering.

Til 4.

IK-gruppen har laget et første utkast til innhold. Vi har brukt deler av SWIM og Lunds opplegg og tilpasset det til våre lokale forhold.

Siden SWIM bruker programvaren FLASH er det blitt anskaffet manglende lisenser for denne (3 lisenser). Et innføringskurs i FLASH er etter all sannsynlighet gjennomført i uke 51.

Tiden fram til 1.mars brukes til å

 • jobbe videre med innhold
 • bli kjent med FLASH, legge innhold ut der, sløyfe lyden, men bruke ellers mulighetene i programmet for å lage forklarende eksempler og eventuelt oppgaver
 • reise til Danmark for samarbeid med SWIM-gruppen (ca 3-4 dager i uke 8)
 • møte i Oslo med andre 'IK-grupper' i Norge (foreslått tidspunkt 16.januar)

Så langt holder gruppen tidsplanen i følge de oppsatte milepælene. Hvordan vi mest hensiktsmessig engasjerer hjelp utenfra er ikke avklart, men kan være aktuelt for å nå målet.

Til 6.

Brev sendt til fakultetene mm.
To presentasjoner holdt av gruppen.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Vedlegg:

 1. Lenkesamling av diverse eksisterende web-kurs for IK
 2. Tabell 1. Skjematisk vurderingsoversikt av utvalgte web-kurs

 

1. Lenkesamling av diverse eksisterende web-kurs for IK

Infokurs (RBT)
http://www.rbt.no/KURS-KON/infokurs/kart.htm

Veiledning (BIBSYS, BIBSYS-lynkurs) NTNU (2001)
http://www.ub.ntnu.no/veiledning/index.php
BIBSYS egen veiledning
http://wgate.bibsys.no/search/hlp?lang=N&file=avan

Informasjonssøking ved hjelp av Internett (Den norske lægeforening)
http://lupin.legeforeningen.no/index.cfm?m=2&s=1&kursid=1&file=
kurs/K01/intro.cfm&CFID=6850510&CFTOKEN=6022065

Informationssökningens När, Var, Hur? (svensk, engelsk)
http://devsrv.lib.kth.se/infosoek/
Kungl Tekniska Høgskolen, Stockholm

Informationskompetens: självstudier på nätet
http://www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/index.html
Lunds universitets bibliotek

Info Tutor (dansk, 2001-2002)
http://a500.hha.dk/InfoTutor/index.htm

SWIM (dansk april 2003)
Streaming Webbased Information Modules
http://www.aub.auc.dk/swim/lan/splashintro.html
info om programmet: http://www.swiminfo.dk/index.html
se også: http://www.aub.auc.dk/parser.php?SideID=128
se del 1 rollespill og del 2 modulene: http://www.aub.auc.dk/portal/article/128

SAFARI (open univeristy library 2001)
Skills in Accessing, Finding, and Reviewing Information
http://ltssolweb1.open.ac.uk/safari_guests/homeframe.htm

GAELS (©  University of Glasgow/University of Strathclyde 1999. 
Last updated: 20 June 2001)

Engineering Information Skills Training
http://gaels.lib.gla.ac.uk/infoskills1/index.html

University of Leicester (Copyright © 2000 sist oppdatert (February 11, 2003)
Information Retrieval Skills for Distance Learners
http://www.le.ac.uk/li/distance/training/search/

TILT (Texas Information Literacy Tutorial © 1998-2003)
Teaching with Independent Learning Technologies
http://tilt.lib.utsystem.edu/

MERLIN (Web-based learning) © 2000, University of Massachusetts Amherst Libraries. Updated: February 15, 2000 se også oppdateringer i de enkelte modulene
http://www.library.umass.edu/merlin/

LILI (LEARN Information Literacy Initiative)Date Modified: July 1, 2003
http://www.tafe.sa.edu.au/lili/

The INHALE Project, University of Huddersfield
http://informs.hud.ac.uk/cgi-bin/informs.pl

 

 

2. Tabell 1. Skjematisk vurderingsoversikt av utvalgte web-kurs

 

ikke dekket dårlig middels bra

 

Kurstittel

När LILI MERLI TILT SWIM LUPIN LUND GAELS kjemi INHALE Leicester SAFAR

Innhold

                       

Å erkjenne et informasjonsbehov

                       
Å kunne formulere problemstillingen                        
Å kjenne til kilder for å dekke behovet                        
Å kunne bruke kildene, selve søkingen                        
Å samle inn informasjonen/lokalisere dokumentene                        
Å kunne vurdere informasjonen                        
Å kunne formulere en tese                        
Å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger                        
                         
(Interaktive) oppgaver med løsninger                        
Fagtilpassninger           kun me   kun ing   kun me    
Språk sv/eng eng eng eng dk no sv eng UiB eng eng eng
Lengde på kurset kort           lang          
Print-versjon                        

Tekniske aspekter

                       
frames                        
video                        
bilder                        
lyd                        
for 'funksjonshemmede'                        

Brukervennlighet

                       
Manøvrering