Universitetet i Bergen > Universitetsbiblioteket > Prosjekter > Digital kompetanse

Bakgrunn for prosjektet

Hva er digital kompetanse?

Stortingsmeldingen Kultur for læring definerer digital kompetanse som bestående av to elementer:

  • Enkle IKT-ferdigheter: bruk av programvare (f.eks. lese, skrive, regne) og søk, lokalisering, omforming og kontroll av informasjon fra ulike digitale kilder
     

  • Mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier.

Digital kompetanse vil med andre ord tilsvare summen av enkle IKT-ferdigheter og informasjonskompetanse.

Hva er informasjonskompetanse?

En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor man trenger informasjon, hvordan man finner informasjonen, og hvordan man vurderer, bruker og kommuniserer informasjonen på en etisk måte (Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004).

Hvorfor er digital kompetanse og informasjonskompetanse viktig i studier på universitets- og høyskolenivå?

Digital kompetanse og informasjonskompetanse er en forutsetning for å lykkes med studiene, og er et viktig aspekt i forhold til livslang læring i kunnskapssamfunnet.

Kvalitetsreformen legger føringer for at studentene skal skrive flere oppgaver tidligere i studiet. Økt informasjonstilstrømning via internett og andre elektroniske media forutsetter styrket digital kompetanse for å imøtekomme kravet fra kvalitetsreformen om å fremme studentenes egenaktivitet. Dette er i tråd med Utdannings- og forskningsdepartementets Program for digital kompetanse 2004-2008.

Internasjonalt er digital kompetanse og informasjonskompetanse på dagsordenen med blant annet UNESCOs Information Literacy Programme ”Information for All” (2005-2006) og Praha deklarasjonen for informasjonkompetanse.  Her understrekes det at informasjonskompetanse bidrar til demokratisk samfunn. En person som er i stand til å vurdere informasjon kritisk og formidle informasjon vil bli en aktiv deltaker i samfunnet. Informasjonskompetanse legger et grunnlag for utforming av egne tekster, diskusjoner og beslutning for egne valg. Det legges også vekt på at informasjon skal være tilgjengelig for å unngå ”digital divide”, et skille mellom informasjonsrike og informasjonsfattige.

Hvorfor er fagbibliotekene opptatt av digital kompetanse og informasjonskompetanse?

Bibliotekene har som mål å støtte studentene i deres læringsprosess.  Innføringen av Kvalitetsreformen har fått konsekvenser for studieformene på studiestedene, og på kravene til bibliotekstjenester. Bibliotekene ser på seg selv som en del av det helhetlige læringsmiljøet ved institusjonene. Et annet av bibliotekenes satsningsområder er i stor grad av tilrettelegging av elektroniske ressurser og publisering. Dette krever at brukerne har en del grunnleggende IKT ferdigheter for å kunne fremskaffe seg informasjon. I tillegg er det viktig at brukerne er i stand til å utnytte informasjonen på en hensiktmessig måte i deres eget studie. Av denne grunn ser bibliotekene det som en vesentlig oppgave å utvikle et opplæringstilbud som sørger for at alle studenter bygger opp sin digitale kompetanse. Dette gjenspeiles også i institusjonenes strategi- og styringsdokumenter.

Prosjektet "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring" er et av bibliotekenes tiltak for å bedre sin brukerutdanning i digital kompetanse og informasjonskompetanse.

28.04.05

CILIP- information literaty group:
Angela Abell, Chris Armstrong, Debbi Boden, Stephen Town, Sheila Webber, Marcus Woolley. 2005:
Defining information literacy for the UK.
Update magazine, Jan/Feb. Hentet 28.04.05:
http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2005/janfeb/armstrong.htm 

 
 
 

 

byline640.gif (1053 bytes)
 Universitetsbiblioteket i Bergen,                    
Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen