UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

13. SIVILPROSESS. [991-1037]
(Se også Romersk sivilprosess, rettshist. (78) og (87).)
(Se også Prosessrett, allment (954-990).)
(Se også Straffeprosess (1061-1127).)
a. Innledning.[991-993]
b. Leksika. [994]
c. Kilder.[995-998]
1) Lovgivning.[995-996]
2) Rettspraksis. [997]
3) Andre kilder. [998]
d. Skrifter av blandet innhold.[999-1000]
1) Tidsskrifter. Serier. [999]
2) Andre skrifter av blandet innhold. [1000]
e. Skrifter av allment innhold.[1001-1007]
1) Allmenne fremstillinger. [1001]
2) Sivilprosessens filosofi. Kritikk. Reformstrev. [1002]
3) Sivilprosessens historie.[1003-1004]
a) Allment. [1003]
b) Enkelte domstolers historie. [1004]
4) Samlede fremstillinger av flere lands sivilprosess. [1005]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands sivilprosess. [1006]
6) Internasjonal sivilprosess. [1007]
f. Sivildomstoler. Parter.[1008-1013]
(Se også Domstoler, allment (978-988).)
(Se også Spesialdomstoler (1027).)
(Se også Straffedomstoler (1076-1083).)
1) Allment. [1008]
2) Dommere. [1009]
(Se også Dommere, allment (971).)
(Se også Straffedommere (1077).)
3) Lekdommere. [1010]
(Se også Lekdommere, allment (972).)
(Se også Lekdommere. Juryer, straffeprosessr. (1078).)
4) Parter. [1011-1013]
(Se også Parter, straffeprosessr. (1079-1083).)
a) Allment. [1011]
b) Prosessfellesskap. Intervensjon. [1012]
c) Prosessfullmektiger. [1013]
(Se også Advokater, allment (974).)
(Se også Forsvarere, straffeprosessr. (1083).)
g. Alminnelig sivilprosess.[1014-1025]
1) Allment. [1014]
2) Prosessmåtens grunnprinsipper. Her: Kontradiksjonsprinsippet. [1015]
(Se også Kontradiksjonsprinsippet, allment (963).)
(Se også Kontradiksjonsprinsippet, straffeprosessr. (1085).)
3) Søksmål. Her: Rettslig interesse. [1016]
4) Innsigelser. [1017]
5) Tilståelser. [1018]
6) Bevis.[1019-1020]
(Se også Bevis, allment (979-985).)
(Se også Bevis, straffeprosessr. (1090).)
a) Allment. [1019]
b) Bevisbyrde. [1020]
7) Prosessuell megling. Prosessforlik. [1021]
(Se også Voldgift. Privat rettergang (1026).)
8) Dom. [1022-1024]
(Se også Dom, allment (986).)
(Se også Dom, straffeprosessr. (1091-1094).)
a) Allment. [1022]
b) Ulike slag dommer. [1023]
c) Rettskraft. [1024]
9) Rettsmidler. Rettsmiddelinstanser. [1025]
h. Voldgift. Privat rettergang. [1026]
(Se også Voldgiftspraksis, inter (16.4).)
(Se også Prosessuell megling. Prosessforlik (1021).)
(Se også Voldgift, folker. 1209.5).)
i. Særretterganger. Spesialdomstoler. [1027]
Her: Skjønn. Skjønnsprosess.
(Se også Jordskifte (215).)
(Se også Arbeidsdomstoler (410).)
(Se også Handelsdomstoler (490).)
(Se også Sjørettsdomstoler (521).)
(Se også Familierettsdomstoler (608).)
j. Tvangsfullbyrdelse.[1028-1035]
1) Allment. [1028]
2) Eksekusjonsgrunnlag. [1029]
3) Utpanting. Utlegg. Avsetning. [1030]
(Se også Inkasso (299.5).)
4) Manifestasjonsed. Gjeldsfengsel. [1031]
5) Namsforretning. [1032]
(Se også Namsmenn (975).)
6) Tvangsforvaltning. Tvangsauksjon. Tvangssalg. [1033]
(Se også Auksjon (183).)
7) Eksekusjonstvister. [1034]
8) Fullbyrdelsens sikring. Her: Arrestprosess. [1035]
9) Andre monografier. [1035.5]
k. Saksomkostninger. [1036]
(Se også Saksomkostninger, allment (989).)
(Se også Saksomkostninger, straffeprosessr. (1100).)
l. Andre monografier. [1037]