UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

12. PROSESSRETT I ALMINNELIGHET.[954-990]
(Se også Romersk prosessrett, rettshist. (82.1).)
(Se også Germansk prosessrett, rettshist. (97.3).)
(Se også Sivilprosess (991-1037).)
(Se også Straffeprosess (1061-1127).)
a. Innledning. [954]
b. Leksika. [955]
c. Kilder.[956-959]
1) Lovgivning.[956-957]
a) Kommentarutgaver. [956]
b) Forarbeider. [957]
2) Rettspraksis. [958]
3) Andre kilder. [959]
d. Skrifter av blandet innhold.[960-961]
1) Tidsskrifter. Serier. [960]
2) Andre skrifter av blandet innhold. [961]
e. Skrifter av allment innhold.[962-969]
1) Allmenne fremstillinger. [962]
2) Prosessrettens filosofi. Kritikk. Reformstrev. Her: Retts-sikkerhet. Kontradiksjonsprinsippet, allment. [963]
(Se også Likhet for loven (710).)
(Se også Kontradiksjonsprinsippet, sivilprosessr. (1015).)
(Se også Kontradiksjonsprinsippet, straffeprosessr. (1085).)
3) Prosessrettens historie. [964-966]
a) Allment. [964]
b) Enkelte land. [965]
c) (Ledig).966
4) Samlede fremstillinger av flere lands prosessrett. [967]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands prosessrett. [968]
6) Internasjonal prosessrett. [969]
f. Rettspleieorganer.[970-977]
1) Allment. [970]
2) Dommere. [971]
(Se også Dommere, sivilprosessr. (1009).)
(Se også Domstoler, allment (978-987).)
(Se også Straffedommere (1077).)
3) Lekdommere. [972]
(Se også Lekdommere. Juryer, straffeprosessr. (1078).)
(Se også Lekdommere, sivilprosessr. (1010).)
4) Rettsskrivere. [973]
5) Advokater. Her: Jurister, allment. [974]
(Se også Eiendomsmeglere (297).)
(Se også Forsvarere, straffeprosessr. (1083).)
(Se også Prosessfullmektiger, sivilprosessr. (1013).)
6) Namsmenn. [975]
7) Notarius publicus. Her: Jurisdictio voluntaria i alm. [976]
8) Andre monografier. Her: Fri rettshjelp. Jussformidlingen. Juss-buss. Jusshjelpa. Konfliktråd. [977]
(Se også Rettshjelpforsikring (465).)
g. Domstoler, allment.[978-987]
(Se også Sivildomstoler (1008-1013).)
(Se også Spesialdomstoler (1027).)
(Se også Straffedomstoler (1076-1083).)
1) Allment. [978]
2) Bevis.[979-985]
(Se også Bevis, sivilprosessr. (1019-1020).)
(Se også Bevis, straffeprosessr. (1090).)
a) Allment. Her: Bevisbyrde. [979]
b) Bevismidler.[980-985]
1)) Allment. Her: “Gudsdommer”. [980]
2)) Vitner. [981]
3)) Sakkyndige. [982]
4)) Dokumentasjon. [983]
5)) Ed. [984]
(Se også Mened (877).)
6)) Andre bevismidler. [985]
3) Dom. [986]
(Se også Dom, sivilprosessr. (1022-1024).)
(Se også Dom, straffeprosessr. (1091-1094).)
4) Rettsmidler. Rettsmiddelinstanser. [987]
h.Andre domstoler. Her: Disiplinærdomstoler. [988]
(Se også Patrimonial- og adelsjurisdiksjon (155).)
(Se også Konsularjurisdiksjon (1177).)
(Se også Internasjonale domstoler og deres jurisdiksjon (1209).)
i. Saksomkostninger. [989]
(Se også Saksomkostninger, sivilprosessr. (1036).)
(Se også Saksomkostninger, straffeprosessr. (1100).)
j. Andre monografier. Her: Inhabilitet. Rettergangstraff. Pressedekning. [990]
(Se også Medierett (571).)