UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

10. STRAFFERETT.838-924
(Se også Romersk strafferett, rettshist. (81).)
(Se også Germansk strafferett, rettshist. (97.2).)
(Se også Militær strafferett (800).)
(Se også Kriminologi (925-953).)
(Se også Straffeprosess (1061-1127).)
a. Innledning.[838-840]
1) Litteratur. [838]
2) Strafferettsvitenskapens historie. [839]
3) Propedevtikk. [840]
b. Leksika. [841]
c. Kilder.[842-847]
1) Lovgivning.[842-843]
a) Enkelte lands. [842]
b) (Ledig).843
2) Rettspraksis. [844-846]
a) Domssamlinger. [844]
b) (Ledig).[845-846]
(Se også Om enkelte straffesaker (852.5).)
3) Andre kilder. [847]
d. Skrifter av blandet innhold.[848-849]
1) Tidsskrifter. Serier. [848]
2) Andre skrifter av blandet innhold. [849]
e. Skrifter av allment innhold.[850-855]
1) Allmenne fremstillinger. [850]
2) Strafferettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [851]
(Se også Straff, allment (914).)
(Se også Kriminalsosiologi (933).)
(Se også Kriminalprevensjon (950-951).)
3) Strafferettshistorie. [852]
(Se også Kriminalhistorie. Kriminologihistorie (930).)
4) Om enkelte straffesaker. [852.5]
5) Samlede fremstillinger av flere lands strafferett. [853]
6) Samlede fremstillinger av enkelte lands strafferett (alminnelig og spesiell). [854]
(Alminnelig strafferett, enkelte emner, se (855-872).)
(Spesiell strafferett, enkelte emner, se (873-913).)
7) Internasjonal strafferett. Her: Asylrett. Utlevering. Strafferettens herredømme i rommet. [855]
(Se også Utlendinger, politir. (823).)
(Se også Flyktninger, folker. (1173.5).)
f. Strafferettens herredømme i tiden. [856]
(Se også Foreldelse, straffer. (872).)
g.Handling og årssakssammenheng.[857-860]
1) Allment. [857]
2) Årssakssammenheng. [858]
3) Unnlatelse. [859]
4) Handlingens motiver. Her: Politiske lovbrudd i alminnelighet. Sivil ulydighet. Terrorisme. [860]
(Se også Spionasje. Landssvik (873).)
(Se også Krigsforbrytelser (1223).)
h. Rettsstrid. Nødrett. Nødverge. Villfarelse. [861]
i. Skyld.[862-868]
1) Allment. Her: Skyld og vilje. [862]
2) Tilregnelighet.[863-866]
(Se også Rettslig handleevne, personr. (158-163).)
a) Allment. [863]
b) Sinnsyke. [864]
(Se også Sinnsyke, personr. 163).)
(Se også Psykisk avvikende lovbrytere (941).)
c) Mindreårige. [865]
(Se også Mindreårige, personr. (160).)
d) Andre monografier. Her: Bedrifters og andre kollektivers ansvar. Objektivt ansvar. [866]
(Se også Juridiske personer (157).)
3) Forsett. Uaktsomhet. [867]
4) Andre monografier. Her: Fare. Tvang. Provokasjon. [868]
j. Gjerningsmann og medvirkning. Her: Juridiske personer. Organiserte lovbrudd. Mafia. [869]
k. Forsøk. [870]
l. Konkurrens. Tilbakefall. [871]
m. Foreldelse. [872]
(Se også Foreldelse, allment (134).)
(Se også Foreldelse, obligasjonsr. (271).)
n. Enkelte lovbrudd.[873-913]
1) Spionasje. Landssvik. [873]
(Se også Politiske lovbrudd (860).)
(Se også Krigsforbrytelser (1223).)
2) Lovbrudd i offentlig tjeneste. Her: Korrupsjon. [874]
3) Lovbrudd mot offentlig myndighet, ro og orden. Her: Rasisme. Diskriminering. Løsgjengeri. [875]
4) Hemmelighetslovbrudd. Her: Brudd på taushetsplikt. [876]
(Se også Taushetsplikt (740).)
(Se også Offentlighet (748).)
5) Edslovbrudd. [877]
6) Falsk anklage. [878]
7) Allmennfarlige lovbrudd. Her: Narkotikalovbrudd. [879]
(Se også Rusgifter, helser. (787).)
(Se også Apotekrett (791).)
(Se også Ytre faktorers innvirkning på kriminaliteten (949).)
8) Lovbrudd mot liv, legeme, helbred og personlig frihet.[880-888]
a) Allment. Her: Allment om vold. [880]
b) Drap. [881]
c) Straffbar fosterfordrivelse. [882]
(Se også Fostre, personr. (151).)
(Se også Abort, helser. (792).)
d) Legemskrenking. Her: Kvinnemishandling. Barnemishandling. [883]
(Se også Kvinnekriminologi (940).)
(Se også Sedelighetslovbrudd (893-903).)
e) Frihetsberøving. [884]
f) Utsettelse i hjelpeløs tilstand. [885]
g) Selvmord. [886]
h) Dødshjelp (eutanasi). [887]
i) Duell. [888]
j) Andre monografier. [888.5]
9) Ærekrenking. Mortifikasjon. [889]
10) Lovbrudd i familieforhold. [890-892]
(Se også Ekteskap (586-599).)
(Se også Brudd på ekteskapsløfte (897).)
a) Allment. [890]
b) Ekteskapsbrudd. [891]
c) Bigami. [892]
11) Sedelighetslovbrudd m.v. [893-903]
(Se også Seksualitet, allment (783).)
a) Allment. [893]
b) Voldtekt. Utukt. [894]
(Se også Kvinnemishandling (883).)
c) (Ledig).895
d) Prostitusjon. Halliker. Kunder. Sexturisme. Her: Prostitusjon, allment. [896]
(Se også Kvinnekriminologi (940).)
e) (Ledig).897
f) Sedelighetslovbrudd mot mindreårige.Pedofili. Incest. [898]
(Se også Lovbrudd i familieforhold (890-892).)
g) Homoseksualitet. Her: Homoseksualitet, allment. [899]
(Se også Seksualitet, allment (783).)
h) (Ledig).[900-901]
i) Pornografi. [902]
j) Andre monografier. [903]
12) Vinningslovbrudd. [904-910]
a) Allment. Her: Økonomisk kriminalitet. [904]
(Se også Økonomiske lovbrytere (942).)
b) Tyveri. [905]
c) Heleri. [906]
d) Bedrageri. Utroskap. Underslag. EDB-lovbrudd. [907]
(Se også Økonomiske lovbrytere (942).)
e) Ran. Utpressing. Åger [908]
(se også Åger, avtaler. (185)).
f) Pengefalsk. [909]
g) Andre vinningslovbrudd. Her: Naskeri. Bilbrukstyveri. Smugling. Korrupsjon, bestikkelser. [910]
(Se også Narkotikalovbrudd (879).)
13) Dokumentlovbrudd. [911]
14) Religionslovbrudd (blasfemi). [912]
15) Andre lovbrudd. Her: Terrorisme. Lovbrudd ombord i skip og fly. Idrettslovbrudd. [913]
(Brudd på bestemmelser i spesiallovgivningen, se under vedk. emne.)
o. Straff. Straffutmåling.[914-923]
(Se også Straffullbyrdelse. Sikring/forvaring (1101-1125).)
1) Allment. [914]
(Se også Strafferettsfilosofi (851).)
(Se også Kriminalprevensjon (950-951).)
2) Dødsstraff. [915]
(Se også Dødsstraff, fullbyrdelse (1102).)
3) Korporlig straff. [916]
4) Tvangsarbeid. [917]
(Se også Løsgjengere (1122).)
5) Frihetsstraff. [918]
(Se også Frihetsstraff, fullbyrdelse. Fengselsvesen. Fangerett (1103-1118).)
6) Økonomisk straff. Her: Bøter. [919]
(Se også Fullbyrdelse av økonomiske straffer (1119).)
7) Æresstraff. [920]
8) Tilleggsstraffer. [921]
9) Andre straffer. Her: Ungdomsstraff/Samfunnstjeneste. [922]
(Se også Konfliktråd (977).)(Se også Fullbyrdelse av andre straffer. Her:
Samfunnstjeneste (1120).)
10) Strafferettsforføyninger ved siden av straffen. [923]
Her: Inndragning.
(Se også Betingete dommer (1094).)
(Se også Sikring. Forvaring (1121).)
p. Andre monografier av strafferettslig innhold. [924]
Her: Alternativer til frihetsstraff.
(Se også Samfunnstjeneste (922).)
(Se også Samfunnstjeneste, fullbyrdelse (1120).)