UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

9. ENKELTE FORVALTNINGSGRENER. [751-839]
a.Biblioteksrett. Arkivrett. Bibliotek i alm.[751-755]
(Se også Juridiske bibliotek (2).)
1) Innledning. [751]
2) Kilder. [752]
3) Allmenne fremstillinger. [753]
4) Pliktavlevering. [754]
5) Andre monografier. [755]
b. Plan- og bygningsrett.[756-760]
1) Innledning. [756]
2) Kilder. [757]
3) Allmenne fremstillinger. [758]
4) Bygningsvern. Kulturminner. Her: Brannvesen. [759]
5) Museumsrett. [759.1]
6) Andre monografier. Her: Arkitekter. [760]
(Se også Arkitektur, opphavsrett (547).)
(Se også Verkskontrakter (291).)
d. Finansrett. Skatterett.[761-775]
(Se også Pengerett (287-289).)
1) Innledning. [761]
2) Kilder. Her: Sportelloven. Dokumentavgift. Lov om investeringsavgift. [762]
3) Skrifter av allment innhold. [763]
4) Statslån. Statsgjeld. [764]
(Se også Offentlig økonomi (652.5).)
5) Mynt. [765]
6) Bankrett. Kredittinstitusjoner. Børsrett. [766]
(Se også Verdipapirhandel (285.5)
7) Skatterett.[767-773]
a) Allment. [767]
b) Internasjonal skatterett. [767.4]
c) Arveavgift. Gaveavgift.(Se også Gaver (276).) []
d) Eiendomsskatt. [769]
e) Formuesskatt. [770]
f) Inntektsskatt. [771]
(Se også Internasjonal skatterett (767.4).)
g) Moms og avgifter. [772]
h) Kommunale avgifter. [772.2]
i) Andre avgifter. Her: Miljøavgifter. [772.5]
j) Folketrygdavgift. Arbeidsgiveravgift. [772.6]
k) Andre skatterettslige emner. Her: Selskapsskatterett. Næringsbeskatning. Avskrivninger. [773]
l) Skattesvik, skatteomgåelser, skatteunndragelser. [773.3]
m) Skatteprosess. [773.4]
n) Skattestrafferett. [773.5]
o) Regnskap. Revisjon. [773.7]
8) Toll-rett. [774]
9) Andre finansrettslige monografier. [775]
e. Sosialrett.[776-779]
(Se også Trygderett (445-475).)
1) Innledning. [776]
2) Kilder. [777]
3) Skrifter av allment innhold. [778]
4) Monografier. Her: Offentlig barnevern. Eldrerett. [779]
f. Helserett.[780-792]
1) Innledning. Her: Helsepolitikk. Organisering. [780]
a) Psykologi, allment. [780.2]
2) Kilder. [781]
3) Allmenne fremstillinger. Her: Rettsmedisin. Rettsodontologi. Etikk. [782]
4) Hygiene. Her: Behandling, allment. Seksualitet, allment. [783]
5) Psykisk helsevern. [784]
(Se også Sinnsyke, personr. (163).)
6) Genteknologi. Genetikk. Eugenikk. Her: Bioteknologi. [785]
(Se også Befruktning, familier. (603).)
7) Smittsomme sykdommer. Vaksinasjon. AIDS. [786]
8) Rusgifter. Her: Misbruk. [787]
9) Næringsmiddeltilsyn. [788]
10) Andre monografier. Her: Renovasjon og avfallslovgivning. [788.5]
11) Helsepersonellrett. [789]
12) Veterinærrett. [790]
13) Apotekrett. [791]
14) Andre helserettslige monografier. Her: Pasientrett. Dødsbegrepet. Transplantasjon. Fødselsrett. Abort. Prevensjon. Taushetsplikt. [792]
(Se også Fostre, personr. (151).)
(Se også Straffbar fosterfordrivelse (882).)
(Se også Dødshjelp, straffer. (887).)
g. Militærrett.[793-802]
(Se også Internasjonale konflikter (1206-1234).)
1) Innledning. Her: Forsvarspolitikk. [793]
2) Kilder. [794]
3) Allmenne fremstillinger. [795]
4) Verneplikt. Vernerett. Siviltjeneste. [796]
5) Forsvarsmakten. [797]
6) Militærliknende organisasjoner. Her: Sivilforsvar. [798]
7) Militær rekvisisjon. [799]
8) Militær strafferett. [800]
(Se også Strafferett (838-924).)
9) Militær straffeprosess. [801]
(Se også Straffeprosess (1061-1127).)
10) Andre militærrettslige monografier. Her: Militær etterretning. [802]
(Se også Overvåkningspoliti (825).)
(Se også Fredsforskning (1196-1200).)
h. Næringsrett. Forsyningsrett.[803-810]
(Se også Handelsrett (476-491).)
(Se også Konkurranserett (564-568).)
1) Innledning. [803]
2) Kilder. [804]
3) Allmenne fremstillinger. [805]
4) Mål. Vekt. [806]
5) Håndverk. Industri. Her: Fabrikktilsyn. Standardisering. [807]
(Se også Stenderrett (155).)
6) Forsyningsrett. Markedsrett. Rasjoneringsrett. [808]
Her: Prisregulering. Intektsregulering. Etableringsrett.
(Se også Konkurranseregulerende lover, avtaler og sammenslutninger (565).)
7) Energirett. [808.5]
(Se også Bergrett (236-237).)
(Se også Elektrisk kraft (249).)
(Se også Energileveringskontrakter (309).)
(Se også Naturressurser (837.1).)
8) Andre næringsdrivende. Her: Hoteller. Reiselivsnæring. [809]
(Se også Handelsforetagender (439).)
9) Andre næringsrettslige monografier. Her: Forbrukerrett. [810]
(Se også Forbrukerkjøp (277.2).)
i. Politirett.[811-827.5]
1) Innledning. [811]
2) Kilder. [812]
(Politihistorie, se Forvaltningsrettens historie (727).)
3) Allmenne fremstillinger. Her: Politisosiologi. Politiforskning. [813]
(Se også Politivold (827).)
5) Kriminalpoliti.[815-822]
a) Allment. [815]
b) Utenomrettslig etterforskning. [816]
(Se også Telefonavlytting (1087).)
(Se også Bevis, straffeprosessr. (1090).)
c) Kriminalteknikk. [817-822]
(Kriminologi, se (925-953).)
1)) Allment. [817]
2)) Fingeravtrykk (daktyloskopi). Signalement. [818]
3)) Skriftidentifikasjon. [819]
4)) Medisinske metoder. [820]
(Se også Rettsmedisin (782).)
(Se også Rettspsykiatri (784).)
5)) Kjemiske metoder. Fotografiske metoder. [821]
6)) Andre kriminaltekniske metoder. [822]
Her: Avlytting.
6) Passpoliti. Folkeregister. Her: Immigrasjon. Utvisning. Fremmedrett. [823]
(Se også Asylrett, internasjonal straffer. (855).)
(Se også Flyktninger, folker. (1173.5).)
7) Ordenspoliti. Her: Trafikkpoliti. [824]
(Se også Vegtrafikkrett (837.5).)
8) Politisk politi.[825-826]
a) Allment. Her: Overvåkningspoliti. [825]
(Se også Militær etterretning (802).)
b) Spesielle overvåkingssaker. [826]
9) Andre politirettslige monografier. Her: Politivold. [827]
10) Vaktselskaper. Privat politi. [827.5]
j. Skolerett. Undervisningsrett.[828-836]
1) Innledning. [828]
Pedagogikk. [828.2]
2) Kilder. [829]
3) Allmenne fremstillinger. [830]
4) Grunnskoler. [831]
5) Spesialskoler. [832]
6) Høyere skoler. Videregående skoler. [833]
7) Universitet. Høyskoler. Her: Forskningsinstitusjoner. Forskning og forskningspolitikk. [834]
8) Andre undervisningsinstitusjoner. Her: Barnehager. [835]
9) Andre skolerettslige monografier. Her: Skolestyre. Mobbing. [836]
k. Andre forvaltningsgrener.[837-837.9]
1) Natur- og miljøvern.[837-837.4]
(Se også Internasjonalt miljø- og naturvern (1202).)
a) Allmennne framstillinger. [837]
b) Naturressurser. [837.1]
c) Forurensning. [837.2]
d) Erstatning. Økonomiske virkemidler. Miljøkriminalitet. Straff. [837.3]
(Se også Miljøskatter (772))
e) Kontroll. Sanksjoner. [837.4]
(Se også Bioteknologi (785).)
(Se også Renovasjon og avfallslovgivning (788.5))
2) Vegtrafikkrett. [837.5]
3) Kulturarbeid. Ungdomsarbeid. [837.6]
4) Ulykker. Redningsaksjoner. [837.7]
5) Produktkontroll. [837.8]
6) Annet. Her: Våpenrett. [837.9]