UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

8. FORVALTNINGSRETT (ALLMENT).[717-750]
a. Innledning. [717]
b. Leksika. [718]
c. Kilder.[719-722]
1) Lovgivning.[719-720]
2) Rettspraksis. [721]
3) Andre kilder. Her: Forvaltningspraksis. [722]
d. Skrifter av blandet innhold.[723-724]
1) Tidsskrifter. Serier. [723]
2) Andre skrifter av blandet innhold. [724]
e. Skrifter av allment innhold.[725-730]
1) Allmenne fremstillinger. [725]
2) Forvaltningsrettens filosofi. Kritikk. Reformstrev. [726]
3) Forvaltningsrettens historie. [727]
4) Samlede fremstillinger av flere lands forvaltningsrett. [728]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands forvaltningsrett. [729]
6) Internasjonal forvaltningsrett. [730]
f. Forvaltningsfunksjoner.[731-734]
1) Allment. Her: Offentlig ansvar. Taushetsplikt og offentlighet. [731]
2) Forvaltningsakten. Her: Offentlig rekvisisjonsrett. Offentlig forkjøpsrett. Konsesjon. [732]
3) Forvaltningstvang. Tvangsmidler. [733]
4) Andre monografier. Her: Offentlige kontrakter, anbud, kjøp. Subsidier. [734]
g. Funksjonsområder.[735-738]
1) Allment. [735]
2) Innenriksforvaltning.[736-738]
(Se også Utenriksforvaltning (1177).)
a) Allment. [736]
b) Statsforvaltning. [737]
c) Kommunalforvaltning. Fylkesforvaltning. [738]
h. Forvaltningsorganer.[739-742]
1) Allment. Her: “Byråkratiet”. [739]
2) Embetsmenn. Tjenestemenn. [740]
(Se også Tjenestemannsrett, arbeidsr. 406).)
3) Offentlige myndigheter. [741]
4) Offentlige korporasjoner, anstalter og bedrifter. Her: Privatisering. [742]
(Se også Halvoffentlige selskaper og foreninger, selskapsr. (443).)
(Se også Utenriksforvaltningsorganer (1176-1178).)
i. Rettsvern.[743-749]
1) Allment. Her: Legalitetsprinsippet. Domstolskontroll. [743]
2) Anke. Klage. Ombud. [744]
3) Forvaltningsdomstoler. [745]
(Se også Markedsrådet (564).)
4) Offentlig erstatning. Her: Ekspropriasjon. Nasjonalisering. Sosialisering. [746]
5) Offentlig revisjon. [747]
(Se også Budsjettrett (690).)
7) Andre monografier. Her: Tilsyn.[748-749]
j. Andre monografier av allment forvaltningsrettslig innhold. Her: Effektivisering. [750]