UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

7. STATSFORFATNINGSRETT.[654-716]
(Se også Romersk statsforfatningsrett, rettshist. (80).)
(Se også Statsvitenskap (653).)
a. Innledning. [654]
b. Leksika. [655]
c. Kilder.[656-659]
1) Lovgivning.[656-657]
a) Lovkommentarer. [656]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger: [657]
2) Rettspraksis. [658]
3) Andre kilder. [659]
d. Skrifter av blandet innhold.[660-661]
1) Tidsskrifter. Serier. [660]
2) Andre skrifter av blandet innhold. Her: Politikere. [661]
e. Skrifter av allment innhold.[662-666]
(Se også Statsvitenskap (653).)
1) Allmenne fremstillinger. [662]
2) Statsforfatningsrettens filosofi. Kritikk. Reformstrev. Her: Demokrati. Diktatur. Samfunnsplanlegging. [663]
(Se også Stats- og andre offentlige organer (674-693).)
3) Statsforfatningsrettens historie. [664]
(Se også Germansk rettshistorie (91-104), Norge: (98.23).)
(Se også Historie (107.5).)
4) Samlede fremstillinger av flere lands statsforfatningsrett. [665]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands statsforfatningsrett. [666]
f. Grunnlovsrett.[667-673]
1) Allment. Her: Grunnlover. [667]
2) Statsmakten i grunnlovgivningen. [668]
3) Forfatningsendring.[669-671]
a) Allment. [669]
b) Legal. [670]
c) Illegal. Her: Revolusjon. Kupp. Borgerkrig. [671]
(Se også Dannelse av stater. Opphør av stater (1154).)
4) Konstitusjonell nødrett. [672]
5) Andre monografier. [673]
g. Stats- og andre offentlige organer.[674-693]
(Se også Stenderrett (155).)
(Se også Lensrett (222).)
(Se også Statsvitenskap (653).)
(Se også Statens representasjonsorganer, folker. (1174-1178).)
1) Allment. [674]
2) Statsoverhoder.[675-679]
(Se også Statsoverhoder, folker. (1175).)
a) Allment. [675]
b) Tronrett. Tronarvefølge. [676]
c) (Ledig).677
d) Ansvar. [678]
e) Andre monografier. [679]
3) Regjeringer (statsråd).[680-682]
(Se også Regjeringer, folker. (1175).)
a) Allment. [680]
b) Ministeransvar. Riksrettsansvar. [681]
(Se også Riksrett (693).)
c) Andre monografier. Her: Kabinettspørsmål. Mistillit. Parlamentarisme. [682]
(Se også Demokrati (663).)
(Se også Parlamentariske forsamlinger (683-691).)
4) Parlamentariske forsamlinger. Folkevalgte forsamlinger.[683-691]
(Se også Parlamentarisme (682).)
a) Allment. [683]
b) Folkerepresentasjon. [684]
c) Valg. Her: Stortingsvalg. Fylkestingsvalg. Kommunevalg. [685]
d) Oppløsning. [686]
e) Forhandlingsformer. Her: Forretningsorden. Parlamentet i “det daglige”. [687]
f) Kommisjoner. Komiteer. [688]
g) Parlamentsmedlemmer. [689]
h) Budsjettrett (kontroll- og bevilgningsrett). [690]
i) Andre monografier. Her: Politiske partier. Lobbyvirksomhet. [691]
5) Korporative representasjonsorganer. Her: Organisasjoner. [692]
6) Statsdomstoler. Her: Den dømmende makt. Riksrett. [693]
(Se også Riksrettsansvar (681).)
h. Lovgivningsrett.[694-700]
1) Allment. Her: Rettsstaten. [694]
2) Lovers rettsnatur. Lovstruktur. [695]
(Se også Rettskildeteori (28).)
3) Lovgivningens formalia. [696]
4) Folkelovgivningsinitiativ. Folkeavstemning. [697]
5) Domstolers prøvingsrett. [698]
6) Lovers tilbakevirkende kraft. [699]
7) Andre monografier. [700]
i.Statsborgerskap.[701-708]
1) Allment. [701]
2) Ekteskap. [702]
3) Mangfoldig statsborgerskap. [703]
4) Naturalisasjon. [704]
5) Tap av statsborgerskap. [705]
6) Statsløse. [706]
(Se også Immigrasjon, politir. (823).)
(Se også Flyktninger, folker. (1173.5).)
7) Opsjonsrett. [707]
8) Andre monografier. Her: Fremmedarbeidere. [708]
(Se også Utlendinger, personr. (153).)
(Se også Arbeidstillatelse (406).)
(Se også Fremmedrett, immigrasjon, politir. (823).)
(Se også Flyktninger, folker. (1173.5).)
j.Statsborgerlige grunnrettigheter. [709-714]
1) Allment. Her: Menneskerettigheter. [709]
(Se også Kilder (13.4) og (16.3).)
(Se også Menneskerettighetskonvensjonene, komm. (1136).)
(Se også Enkeltpersoner som folkerettssubjekter (1164).)
(Se også Menneskerettighetsdomstolen (1209).)
2) Likhet for loven. Her: (Anti)diskriminering. (Se også Likestilling, arbeidsrett 413.2) [710]
(Se også Rettssikkerhet (963).)
3) Ytringsfrihet. Sensur. [711]
(Se også Medierett (569-571).)
(Se også Lovbrudd mot offentlig myndighet, ro og orden (875).)
(Se også Ærekrenking. Mortifikasjon (889).)
4) Religionsfrihet. Samvittighetsfrihet. [712]
5) Offentlig forsamlingsrett. [713]
6) Andre monografier. Her: Hjemmets ukrenkelighet. Telefonavlytting. Rett til å få informasjon. [714]
(Se også Personvern (164).)
(Se også Stat og individ (673).)
k. Spesielle forfatningsspørsmål i de enkelte land. [715]
l. Andre monografier av forfatningsrettslig innhold. Her: Flaggbruk. [716]