UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

OFFENTLIG RETT
1. INNLEDNING.[638-640]
a. Samfunnsvitenskap, allment. [638]
b. Politikk, allment. [638.1]
c. Studiemateriell. [639]
d. (Ledig).640
2. LEKSIKA.641
3. KILDER.[642-645]
a. Lovgivning.[642-643]
1) Flere lands. [642]
2) Enkelte lands. [643]
b. Rettspraksis. [644]
c. Andre kilder. [645]
4. SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD.[646-647]
a. Tidsskrifter. Serier. [646]
b. Andre skrifter av blandet innhold. [647]
5. SKRIFTER AV ALLMENT INNHOLD.[648-652.5]
a. Allmenne fremstillinger. Her: Meningsmålinger. [648]
b. Den offentlige retts filosofi. Kritikk. Reformstrev. [649]
Her: Rettspolitikk. Makt.
c. Den offentlige retts historie. Her: Politisk utvikling. [650]
d. Samlede fremstillinger av flere lands offentlige rett. [651]
e. Samlede fremstillinger av enkelte lands offentlige rett. [652]