UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

20. FAMILIERETT. [572-609]
(Se også Romersk familierett, rettshist. (76).)
(Se også Germansk familierett, rettshist. (96.5).)
a. Innledning. [572]
b. Leksika. [573]
c. Kilder.[574-577]
1) Lovgivning.[574-575]
a) Lovkommentarer. [574]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger. [575]
2) Rettspraksis. [576]
3) Andre kilder. [577]
d. Skrifter av blandet innhold. [578]
e. Skrifter av allment innhold.[579-584]
1) Allmenne fremstillinger. [579]
2) Familierettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. Familiesosiologi. [580]
3) Familierettshistorie. [581]
4) Samlede fremstillinger av flere lands familierett. [582]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands familierett. [583]
6) Internasjonal familierett. [584]
f. Familien i alminnelighet. Her: Slektskap. Underholdsplikt. [585]
(Se også Formuerettslige forhold mellom ektefeller (599).)
(Se også Underhold, barn (600).)
g. Ekteskap. Registrert partnerskap.[586-599]
(Se også Lovbrudd i familieforhold (890-892).)
(Se også Skifte (1060).)
1) Allment. [586]
2) Ekteskapshindringer. [587]
(Se også Bigami (892).)
3) Inngåelse av ekteskap.[588-593]
a) Allment. [588]
b) Forlovelse. [589]
c) Lysing. [590]
d) Vigsel. [591]
e) Stedfortredere. [592]
f) Andre monografier. [593]
4) Ugyldighet. Omstøtelighet. [594]
(Se også Bigami (892).)
5) Oppløsning av ekteskap.[595-597]
a) Allment. [595]
b) Separasjon. [596]
c) Skilsmisse. [597]
6) Personrettslige forhold mellom ektefeller. Her: Husmorrett [598]
(se også Kvinnerett, allment (34.5)).
7) Formuerettslige forhold mellom ektefeller. [599]
(Se også Ektefellers arverett (630).)
h. Foreldre. Barn.[600-606]
1) Allment. Her: Barnerett i alm. Her: Underhold. Omsorg. [600]
(Se også Mindreårige, personr. (160).)
2) Foreldremyndighet. Barnefordeling. Samværsrett. [601]
3) (Ledig).602
4) Farskap. Morskap. [603]
(Se også Genteknologi osv. (785).)
5) (Ledig).[604-605]
6) Pleiebarn. Fosterbarn. [606]
(Se også Barnevernsrett (779).)
(Se også Barnerett, allment (34.6).)
(Se også Abort. Fødsel. Prevensjon (792).)
(Se også Gentekonologi (785).)
i. Adopsjon. [607]
j. Familierettsdomstoler. Familierettsrettergang. [608]
k. Andre familierettslige monografier. Her: Samboere. [609]
(Se også Odelsrett (234).)
(Se også Åsætesrett (233).)