UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

17. IMMATERIALRETT. [522-563.5]
a. Innledning. [522]
b. Leksika. [523]
c. Kilder.[524-527]
1) Lovgivning.[524-525]
a) Lovkommentarer. [524]
b) Forarbeider, utredninger. [525]
2) Rettspraksis. [526]
3) Andre kilder. Her: Bernkonvensjonen. Verdenskonvensjonen. [527]
d. Skrifter av blandet innhold. [528]
e. Skrifter av allment inhold.[529-534]
1) Allmenne fremstillinger. [529]
2) Immaterialrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [530]
3) Immaterialrettshistorie. [531]
4) Samlede fremstillinger av flere lands immaterialrett. [532]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands immaterialrett. [533]
6) Internasjonal immaterialrett. [534]
f. Opphavsrett.[535-552]
1) Allment. [535]
2) Litterære verker.[536-539]
a) Allment. [536]
b) Sitatrett o.l. [537]
c) Opphavsrett til brev. [538]
d) Andre monografier. [539]
3) Musikkverker.[540-542]
a) Allment. [540]
b) Mekanisk gjengivelse. Elektronisk gjengivelse. [541]
c) Andre monografier. [542]
4) Bildende kunst.[543-548]
a) Allment. [543]
b) Malerier. Tegninger. [544]
c) Skulpturer. [545]
d) Fotografier. [546]
e) Arkitektur. [547]
f) Andre monografier. Her: Antikviteter. [548]
5) Scenekunst. [549]
6) Film. Video. [550]
7) Radio. Fjernsyn. Kabel- og satelittsendinger. [551]
8) Andre monografiar. Her: Forskningsresultater. Software. Internett (Se også Medierett (569-571).). [552]
g. Forlagsrett. [553]
h. Ledig.[554]
i. Presse og opphavsrett. (Se også Medierett (569-571).) [555]
j. Ledig[556-557]
k. Industrielt rettsvern.[558-568]
1) Allment. [558]
2) Oppfinnerrett. Patentrett. Her: Arbeidstakeroppfinnelser. Lisensavtaler. [559]
3) Mønsterrett. [560]
4) Firmarett. Varemerkerett.[561-563]
a) Allment. Her: Foretaksregistre. [561]
b) Opphavsbetegnelser. [562]
c) Andre monografier. [563]
l. Andre immaterialrettslige monografier. [563.5]
Her: Kjøp og leie av immaterialrettigheter.