UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

16. SJØRETT. [492-521.5]
Her: Skipsfart på elver, innsjøer, havner
a. Innledning. [492]
b. Leksika. [493]
c. Kilder.[494-497]
1) Lovgivning.[494-495]
a) Lovkommentarer. [494]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger. [495]
2) Rettspraksis. [496]
3) Andre kilder. Her: Kontraktsformularer. Skipsdokumenter. [497]
d. Skrifter av blandet innhold. [498]
e. Skrifter av allment innhold.[499-504]
1) Allmenne fremstillinger. [499]
2) Sjørettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [500]
3) Sjørettshistorie. [501]
4) Samlede fremstillinger av flere lands sjørett. [502]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands sjørett. [503]
6) Internasjonal sjørett. [504]
(Se også Sjøterritorier (1169).)
(Se også Fritt hav (1171).)
f. Skip. Her: Skipsmåling. Skipskontroll. Skipsklassifisering. Kjøp og salg av skip. Kontraktspant i skip. Skipsregistre. [505]
g. Skipsførere. Mannskap. Mannskapsrett. Her: Loser. [506]
(Se også Arbeidsrett (389-413).)
h. Redere. Rederier. Rederansvar. [507]
(Se også Selskapsrett (414-444).)
(Se også Partrederier (429).)
i. Skipsmeglere. Skipsagenter. Skipsspeditører. [508]
(Se også Mandatkontrakter (295-299.5).)
j. Fraktavtaler.[509-513]
(Se også Transportrett (292-294).)
1) Allment. [509]
2) Reisebefraktning. Her: Certepartier. [510]
3) Tidsbefraktning. Her: Tidscertepartier. [511]
4) Konnossementer. Andre skipspapirer. Her: Transportansvar. Konnossementsansvar (Haagreglene). [512]
5) Passasjerbefordring. Her: Ferger. [513]
k. Felleshavari. [514]
l. Skipskollisjoner. Forlis. Her: Sjøveisregler. [515]
m. Berging. Her: Vrak. Forlatte skip. [516]
n. Sjøpant. [517]
(Se også Panterett (227-231).)
o. Bodmeri (eldre rett). [518]
p. Sjøforsikring. [519]
(Se også Forsikringsrett (445-475).)
(Se også Transportforsikring (463).)
q. Offentlig sjørett. Havneforvaltning. Offentlig trafikkrett på elver og innsjøer. Her: Strandrett. [520]
(Se også Sjøterritorier (1169).)
(Se også Fritt hav (1171).)
(Se også Sund. Kanaler. Elver. Havner (1172).)
r. Sjørettsdomstoler. Prosess. Her: Arrest (se også Arrest, allment (1035)). [521]
s. Andre sjørettslige monografier. Her: Promille til sjøs. Fritidsbåter. Oljesøl fra skip. Bunkers. [521.5]
(Miljørett, se (837-837.4).)
(Sjøkrig, se (1229-1232).)
(Sjørøveri, se (1232).)
(Petroleumsrett, se (1300).)