UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

15. HANDELSRETT. [476-491]
(Se også Næringsrett. Forsyningsrett (803-810).)
(Se også Handelsavtaler, folker. (1205).)
a. Innledning. [476]
b. Leksika. [477]
c. Kilder.[478-481]
1) Lovgivning.[478-479]
2) Rettspraksis. [480]
3) Andre kilder. [481]
d. Skrifter av blandet innhold. [482]
e. Skrifter av allment innhold.[483-488]
1) Allmenne fremstillinger. [483]
2) Handelsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [484]
3) Handelsrettshistorie. [485]
4) Samlede fremstillinger av flere lands handelsrett. [486]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands handelsrett. [487]
(Her: Wirtschaftsrecht. Commercial law. Business law. Droit commercial.).
6) Internasjonal handelsrett. Her: Eksport. [488]
(Se også Internasjonale kjøp (277.4).)
f. Handelsforetagendet. Her: Good-will. Forretningsovertakelsere, verdivurderinger, partnerskap. [489]
(Se også Transportrett (292-294).)
(Se også Firma (561-563).)
(Se også Foretaksregister (561).)
g. Handelsrettsdomstoler. Prosess. [490]
h. Handelsrettslige monografier. Her: Det indre marked. [491]