UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

8. HISTORISKE RETTSSYSTEMER. HISTORIE. (Historisk fremstilling av de forskjellige rettsområder; se under rettsområdet.)[45-107.5]
a. Orientalsk rett.[45-53]
1) Allmenne fremstillinger. [45]
2) Kileskriftkulturenes rett. [46.1-46.3]
a) I alminnelighet. [46.1]
b) Babylonisk rett. Assyrisk rett. [46.2]
c) Hetittisk rett. [46.3]
3) Jødisk rett. [47]
4) Arabisk rett. Islamsk rett. [48]
5) Egyptisk rett. [49]
6) Persisk rett. [50]
7) Armensk rett. Her: Ossetisk rett. [51]
8) Indisk rett. [52]
9) Annen orientalsk rett. (Se også Andre ikke-kristne religionssamfunns rett (1286).) [53]
b. Gresk rett.54-60
1) Innledning. [54]
2) Leksika. [55]
3) Kilder. [56]
4) Skrifter av blandet innhold. [57]
5) Skrifter av allment innhold. [58]
6) Privatrett. [59]
7) Offentlig rett. [60]
c. Romersk rett.[61-90]
1) Allmenne fremstillinger.[61-82]
a) Innledning.[61-63]
1)) Litteratur. [61]
2)) Romerrettsforskningens historie. [62]
3)) Propedevtikk. [63]
b) Leksika. [64]
c) Kilder. Her: Tekster og opplysende skrifter.[65-67]
1)) Samlinger. [65]
2)) Enkelte lover. [66]
3)) Enkelte forfattere. [67]
d) Skrifter av blandet innhold. [68]
e) Skrifter av allment innhold. Her: Forholdet til annen rett. Ymse kulturdrag i romersk rett. [69]
f) Privatrett. Sivilprosess.[70-78]
1)) Skrifter av blandet innhold. [70]
2)) Skrifter av allment innhold. [71]
3)) Personrett. [72]
4)) Formuerett. [73-75]
a)) Allmenne fremstillinger. [73]
b)) Tingsrett. [74]
c)) Obligasjonsrett. [75]
5)) Familierett. [76]
6)) Arverett. [77]
7)) Sivilprosess. [78]
g) Offentlig rett.[79-82]
1)) Allmenne fremstillinger. [79]
2)) Statsforfatningsrett. [80]
3)) Strafferett. [81]
4)) Prosessrett. [82.1-82.2]
a)) Allmenne fremstillinger. [82.1]
(Sivilprosess, se (78).)
b)) Straffeprosess. [82.2]
2) I de enkelte perioder.[83-90]
a) Inntil Justinian.[83-88]
1)) Innledning. [83]
2)) Leksika. [84]
3)) Skrifter av blandet innhold. [85]
4)) Skrifter av allment innhold. [86]
5)) Privatrett. Sivilprosess. [87]
6)) Offentlig rett. [88]
b) Justinians rett. Bysantinsk rett. [89]
c) Romersk rett i mellomalder og nyere tid. [90]
d. Europeisk rett. Her: Germansk rett.[91-104]
1) Europeisk rett i alminnelighet.[91.01-91.07]
a) Innledning. [91.01]
b) Leksika. [91.02]
c) Kilder. Her: Tekster og opplysende skrifter. [91.03]
d) Skrifter av blandet innhold. [91.04]
e) Skrifter av allment innhold. [91.05]
f) Privatrett. [91.06]
g) Offentlig rett. [91.07]
2) Nordgermansk (nordisk) rett i alminnelighet[98.10-98.17]
(Omfatter: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island)
a) Allment. [98.11-98.17]
1)) Innledning. [98.11]
2)) Leksika. [98.12]
3)) Kilder. [98.13]
4)) Skrifter av blandet innhold. [98.14]
5)) Skrifter av allment innhold. [98.15]
6)) Privatrett. [98.16]
7)) Offentlig rett. [98.17]
b) Norsk rett[98.20-98.27]
1)) Innledning. [98.21]
2)) Leksika. [98.22]
3)) Kilder. Her: Tekster og opplysende skrifter. [98.23]
4)) Skrifter av blandet innhold. [98.24]
5)) Skrifter av allment innhold. [98.25]
6)) Privatrett. [98.26]
7)) Offentlig rett. [98.27]
c) Nordisk rett utenom Norge. [98.3]
3) Vestgermansk rett. [99-103]
a) Allmenne fremstillinger. [99]
b) Frisisk rett. [100]
c) Angelsaksisk rett. Her: Anglo-normannisk rett. [101]
d) Frankisk rett. Her: Alamannisk rett. Bajuvarisk rett. Saksisk rett. Franko-normannisk rett. [102]
e) Langobardisk rett. [103]
4) Østgermansk rett. Her: Nasjonalsosialismen. Nazisme. [104]
e. Keltisk rett. [105]
f. Slavisk rett. [106]
g. Andre historiske rettssystemer. Her: USA. [107]