UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

14. FORSIKRINGSRETT. TRYGDERETT. [445-475.5]
a. Innledning. [445]
b. Leksika. [446]
c. Kilder.[447-450]
1) Lovgivning.[447-448]
2) Rettspraksis.449
3) Andre kilder. [450]
d. Skrifter av blandet innhold. [451]
e. Skrifter av allment innhold.[452-457]
1) Allmenne fremstillinger. [452]
2) Forsikringsrettsfilosofi. Trygderettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [453]
3) Forsikringsrettshistorie. Trygderettshistorie. [454]
4) Samlede fremstillinger av flere lands forsikringsrett/trygderett. [455]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands forsikringsrett/trygderett. [456]
6) Internasjonal forsikringsrett/trygderett. [457]
f. Forsikringsavtaler. Trygdeavtaler. [458]
g. Skadeforsikring. Skadetrygd.[459-465]
1) Allment. [459]
2) Ansvarsforsikring. Her: Motorvognforsikring. [460]
3) Brannforsikring. [461]
4) Innbruddsforsikring. Tyveriforsikring. [462]
5) Transportforsikring. [463]
(Se også Sjøforsikring (519).)
6) Kredittforsikring. [464]
7) Annen skadeforsikring. Her: Krigsskadeforsikring. Reiseforsikring. Avbruddsforsikring. Hjemforsikring. Naturskadeforsikring. Rettshjelpforsikring. Bransjeforsikring. Dataforsikring. Byggeperiodeforsikring. [465]
(Se også Fri rettshjelp (977).)
h. Personforsikring. Persontrygd.[466-474]
1) Allment. Her: Folketrygd. Trygderetten. [466]
2) Livsforsikring. [467]
3) Syketrygd. Invalidetrygd. Uførepensjon. [468]
Her: Krigsskadetrygd. Attføring.
4) Ulykkesforsikring. Ulykkestrygd. Yrkesskadetrygd. [469]
5) Barnetrygd. Her: Overgangsstønad. Barsel. Uføre barn. [470]
6) Alderstrygd. [471]
7) Arbeidsledighetstrygd. [472]
8) Pensjon. Her: Pensjonsforsikring. [473]
9) Annen personforsikring. Her: Omsorgslønn. [474]
(Se også Sosialrett (776-779).)
i. Forsikringsselskap. Pensjonskasser. [475]
j. Andre forsikringsrettslige/trygderettslige monografier. [475.5]
Her: Effektivisering. Feil utbetaling. Tredjemannsdekning. Regress. Finansiering. Statistikk.