UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

13. FORETAKSRETT. SELSKAPSRETT. [414-444]
a. Innledning. [414]
b. Leksika. [415]
c. Kilder.[416-419]
1) Lovgivning.[416-417]
2) Rettspraksis. [418]
3) Andre kilder. [419]
d. Skrifter av blandet innhold. [420]
e. Skrifter av allment innhold.[421-426]
1) Allmenne fremstillinger. [421]
2) Selskapsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [422]
3) Selskapsrettshistorie. [423]
4) foretaksrett/selskapsrett. [424]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands foretaksrett/selskapsrett. [425]
6) Internasjonal foretaksrett/selskapsrett. [426]
f. Selskapers nasjonalitet. [427]
g. Handelsselskaper. [428]
h. Ansvarlige selskaper. Her: Enkelt (sivilt) selskap. Konsortier. Handels-selskap. Interessentskab (Danmark). Öppet bolag (Finland). Enkelt bolag (Sverige). Offene Gesellschaft (Tyskland). Partrederier. [429]
(Se også Rederier (507).)
i. Stille selskaper. Her: Kommandittselskaper. [430]
j. Aksjeselskapsrett.[431-440]
1) Allment. [431]
(Aksjeselskapers nasjonalitet, se (427).)
2) Kritikk. Reformstrev. [432]
3) Samlede fremstillinger av flere lands aksjeselskapsrett. [433]
4) Samlede fremstillinger av enkelte lands aksjeselskapsrett. [434]
5) Aksjeselskapers organer. [435]
6) Aksjonærer. [436]
7) Aksjer. Aksjekapital. [437]
(Se også Verdipapirhandel, innsidehandel (285.5).)
8) Stiftelse. Kapitalforhøyelse. Fusjon. Fisjon. Utdeling. Avvikling. [438]
9) Selskaper med begrenset ansvar (G.m.b.H. - tysk rett. Anpartsselskaber - dansk. SARL - fransk). [439]
10) Andre aksjeselskapsrettslige monografier. [440]
k. Andelslag. Samvirkelag. Borettslag. [441]
(Se også Offentlige korpoasjoner, anstalter, bedrifter (742).)
l. Foreningsrett. [442]
m. Halvoffentlige selskaper og foreninger. [443]
(Se også Offentlige korporasjoner, anstalter, bedrifter (742).)
n. Andre foretaksrettslige/selskapsrettslige monografier. Her: Næringslivsrett, allment. Fusjoner, datterselskaper. Selskapsovertakelser. [444]
(Se også Joint ventures (308).)
o. Bedriftsledelse. [444.1]