UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

12. ARBEIDSRETT. [389-413.9]
a. Innledning. [389]
b. Leksika. [390]
c. Kilder.[391-394]
1) Lovgivning.[391-392]
2) Rettspraksis. [393]
3) Andre kilder. [394]
d. Skrifter av blandet innhold. [395]
e. Skrifter av allment innhold.[396-401]
1) Allmenne fremstillinger. Her: Ansettelsesprossedyre. [396]
2) Arbeidsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [397]
3) Arbeidsrettshistorie. [398]
4) Samlede fremstillinger av flere lands arbeidsrett. [399]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands arbeidsrett. [400]
6) Internasjonal arbeidsrett. [401]
(Se også Sosialt og helsemessig samarbeid, folker. (1203).)
f. Arbeidsavtaler.[402-406]
1) Allment. [402]
(Se også Arbeidstakeroppfinnelser, åndsr. (559).)
5) Lønn. [403]
6) Arbeidstid. Her: Permisjoner. [404]
7) Yrkesopplæring. Her: Lærlinger. Kompetanseheving. [405]
8) Enkelte arbeidsforhold. Her: Arbeidstillatelse (fremmedr.) [406]
(se også Fremmedrett (823)). Oppsigelse og permitteringer. Ansettelse. Arbeidsformidling. Ferie
g. Tariffavtaler. [407]
h. Arbeidstvister. Samarbeid.[408-410]
1) Allment. [408]
2) Streik. Lockout. Boikott. [409]
3) Arbeidsrettsdomstoler. Prosess. Her: Riksmeglingsmann. Megling. [410]
4) Samarbeid. Medbestemmelse. Bedriftsdemokrati. [410.5]
i. Arbeidsmiljørett. Arbeidstilsyn. [411]
j. Fagorganisasjoner. Arbeidsgiverorganisasjoner. [412]
k. Andre arbeidsrettslige monografier.[413-413.2]
1) Forskjellige emner. [413]
2) Arbeidsmarked. Arbeidsformidling. [413.1]
3) Likestilling. Diskriminering. [413.2]
(Se også Kvinnerett, allment (34.5).)