UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

11. ERSTATNINGSRETT. [365-388]
a. Innledning. [365]
b. Leksika. [366]
c. Kilder.[367-370]
1) Lovgivning.[367-368]
a) Lovkommentarer. [367]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger. [368]
2) Rettspraksis. [369]
3) Andre kilder. [370]
d. Skrifter av blandet innhold. [371]
e. Skrifter av allment innhold.[372-377]
1) Allmenne fremstillinger. [372]
2) Erstatningsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [373]
3) Erstatningsrettshistorie. [374]
4) Samlede fremstillinger av flere lands erstatningsrett. [375]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands erstatningsrett. [376]
6) Internasjonal erstatningsrett. [377]
f. Ansvar.[378-385]
(Se også Ansvarsforsikring (460).)
1) Allment. [378]
2) Ansvar for rettsbrudd (skyldansvar).[379-381]
a) Allment. [379]
b) Enkelte delikter. [380]
c) Sjikane. [381]
3) Ansvar uten rettsbrudd (objektivt ansvar).[382-385]
a) Allment. [382]
b) For andres handlinger. Her: Arbeidsgiveransvar. [383]
c) For ting. Her: Produktansvar. [384]
d) For farlig virksomhet. [385]
g. Erstatning (skadebot).[386-387]
(Se også Erstatning, forvaltningsr. (746).)
(Se også Erstatning, straffeprosessr. (1127).)
(Se også Krigserstatning (1234).)
1) Allment. Her: Interesse. [386]
2) Immateriell skade. Oppreisning. [387]
h. Andre erstatningsrettslige monografier. [388]