UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

9. OBLIGASJONSRETT (FORDRINGSRETT).[254-310]
(Se også Romersk obligasjonsrett, rettshist. (75).)
a. Innledning. [254]
b. Leksika. [255]
c. Kilder.[256-259]
1) Lovgivning.[256-257]
a) Lovkommentarer. [256]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger. [257]
2) Rettspraksis. [258]
3) Andre kilder. [259]
d. Skrifter av blandet innhold. [260]
e. Skrifter av allment innhold.[261-266]
1) Allmenne fremstillinger. [261]
2) Obligasjonsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [262]
3) Obligasjonsrettshistorie. [263]
4) Samlede fremstillinger av flere lands obligasjonsrett. [264]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands obligasjonsrett. [265]
6) Internasjonal obligasjonsrett. [266]
f. Obligasjoner i alminnelighet.[267-275]
1) Allment. Her: Naturalobligasjon. [267]
(Se også Skyldansvar, erstatningsr. (378-381).)
2) Personskifte. [268]
3) Oppfyllelse. Her: Betaling. Kvittering. Oppsigelse. [269]
4) Obligasjonens opphør uten oppfyllelse. Her: Motregning. [270]
5) Foreldelse. [271]
(Se også Foreldelse, allment (134).)
(Se også Foreldelse, straffer. (872).)
6) Umulighet. Her: Casus. Force majeure. [272]
(Se også Krigs innvirkning på avtaler (189).)
7) Mislighold. (Her: Kontraktsbrudd.) [273]
8) Mora. Forsinkelse. [274]
9) Andre monografier. Her: Regress. Reklamasjon. [275]
g. Gaver. Her: Veldedighet. [276]
(Se også Gaveavgift (768).)
h. Kjøpsrett.[277.1-277.9]
1) Allment. [277.1]
2) Forbrukerkjøp. [277.2]
(Se også Forbrukerrett (810).)
3) Elektronisk handel. [277.3]
4) Internasjonale kjøp. [277.4]
(Se også Internasjonal handelsrett (488).)
5) Bytte. [277.5]
6) Eiendomskjøp. [277.6]
(Se også Erverv, overføring og tap av eiendomsrett til fast eiendom (218).)
7) (Ledig).[277.7-277.8]
9) Andre monografier. [277.9]
(Se også Avtalerett. Kontraktsrett (181-191).)
(Se også Erverv, overføring og tap av eiendomsrett til løsøre (221).)
(Se også Lån (279).)
(Se også Handelsrett (476-491).)
i. Leierett. Boligrett.[278-278.5]
1) Leierett. Her: Forpaktning. Tomtefeste. Leasing. [278]
2) Boligrett. Aksjeleiligheter. [278.5]
(Se også Selveierleiligheter. Fast eiendom (218).)
(Se også Borettslag (441).)
j. Lån. Forvaring. Kreditt. [279]
k. Verdipapirer. Penger.[280-289]
1) Allment. [280]
2) Enkle gjeldsbrev. Anvisninger. [281]
3) Omsetningspapirer (negotiable dokumenter).[282-285]
a) Allment. [282]
(Se også Personskifte (268).)
b) Ihendehaverpapirer. Pantobligasjoner. Gjordte obligasjoner [283]
c) Veksler. Sjekker. [284]
(Se også Warrant (279).)
(Se også Aksjer (437).)
(Se også Konnossementer (512).)
d) Andre monografier. Her: Diskontering. Finansielle swaps. Verdipapirsentralen. Verdipapirhandel. Kredittilsynet. Securities regulations. Opsjonsavtaler. [285.5]
4) Mortifikasjon. [286]
5) Pengerett.[287-289]
a) Allment. [287]
b) Gullklausuler. Indeksreguleringer. [288]
c) Valutarett. Deviserett. [289]
l. Kausjon (forløfte). Garantier. [290]
(Se også Forsikringsavtaler (458).)
m. Verkskontrakter. Entreprisekontrakter. [291]
(Se også Anbud (183))
n. Transportrett.[292-294]
(Se også Fraktavtaler, sjør. (509-513).)
1) Allment. Her samferdsel. [292]
2) Landtransport. Lufttransport. [293]
3) Post. Telefon. Telekommunikasjon. Kabel. [294]
(Se også Kringkasting (570.1).)
o. Mandatkontrakter.295-299.5
(Se også Arbeidsavtaler (402-406).)
(Se også Skipsmeglere. Skipsagenter/ekspeditører/speditører (508).)
(Se også Forlagsavtaler (553).)
1) Allment. [295]
2) Agenter. Handelsreisende. [296]
3) Meglere. [297]
4) Kommisjonærer. [298]
5) Speditører. Reisebyråer. [299]
6) Andre monografier. Her: Inkasso. Prokura. Franchising. [299.5]
(Se også Tvangsfullbyrdelse (1028-1035).)
p. Aleatoriske kontrakter. Her: Lotterier. Veddemål. Spill. [300]
q. Fidusiariske forhold. [301]
r. Kontokurantavtaler. [302]
s. Kvasikontrakter.[303-305]
1) Allment. [303]
2) Uoppfordret forretningsførsel (negotiorum gestio). [304]
3) Urettferdig berikelse. Condictio indebiti. [305]
t. Eksportkontrakter. [306]
u. Edb-kontrakter. [307]
v. Joint venture. [308]
w. Andre kontrakter. [309]
x. Andre obligasjonsrettslige monografier. Her: Factoring. [310]