UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

8. TINGSRETT.[195-253]
(Se også Romersk tingsrett, rettshist. (74).)
a. Innledning. [195]
b. Leksika. [196]
c. Kilder.[197-200]
1) Lovgivning.[197-198]
a) Lovkommentarer. [197]
b) Forarbeider. Utredninger. Instillinger. [198]
2) Rettspraksis. [199]
3) Andre kilder. [200]
d. Skrifter av blandet innhold. [201]
e. Skrifter av allment innhold.[202-207]
1) Allmenne fremstillinger. [202]
2) Tingsrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [203]
3) Tingsrettshistorie. [204]
4) Samlede fremstillinger av flere lands tingsrett. [205]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands tingsrett. Her: Dynamisk tingsrett. Statisk tingsrett. [206]
6) Internasjonal tingsrett. [207]
f. Ting og rett til ting.[208-210]
1) Allment. [208]
2) Erverv, overføring og tap av rett til tingen. Her: Hevd. [209]
3) Bestanddeler. Tilbehør. Frukt. [210]
g. Besittelse. [211]
h. Eiendomsrett.[212-222]
1) Allment. Her: Offentlig eiendomsrett. Regalier. [212]
2) Erverv og tap av eiendomsrett. Her: Vindikasjon.Ekstinksjon. [213]
3) Sameie.[214-216]
a) Allment. [214]
b) Utskifting. Jordfellesskap. [215]
c) Allmenninger. [216]
4) Fast eiendom.[217-219]
a) Allment. [217]
b) Erverv, overføring og tap av eiendomsrett til fast eiendom. [218]
(Se også Eiendomskjøp (277.6).)
c) Naborett. [219]
5) Løsøre. Her: Dyr.[220-221]
a) Allment. [220]
b) Erverv, overføring og tap av eiendomsrett til løsøre. (Se også Kjøpsrett (277.1-277.9).) [221]
i. Lensrett. [222]
j. Begrensede rettigheter til ting.[223-234]
1) Allment. Her: Allemannsrettigheter. [223]
(Se også Fjellrett (253.).)
2) Bruksrett. [224]
(Se også Forpaktning (278).)
3) Servitutter. [225]
4) Grunnbyrder. Her: Kår, føderåd. [226]
5) Panterett.[227-231]
(Se også Sjøpant (517).)
a) Allment. [227]
(Se også Pantobligasjoner (283).)
b) Pant i fast eiendom (herunder aksessorier). [228]
c) Pant i løsøre og rettigheter. Her: Pant i tingsinnbegrep. Pant i adkomstdokumenter til bolig. [229]
d) Pant i fordringer. [230]
e) Andre monografier. Her: Legalpant. Forsikringsplikt. [231]
6) Forkjøpsrett. Løsningsrett. Gjenkjøpsrett.[232-234]
a) Allment. [232]
b) Åsætesrett. [233]
(Arverett, se (610-637).)
c) Odelsrett. [234]
(Familierett, se (572-609).)
k. Tinglysing. Her: Løsøreregisteret. Kraftledningsregisteret. [235]
(Se også Luftfartøyregister (293).)
(Se også Skipsregister (505).)
(Se også Sjøpant (517).)
l. Bergrett.[236-237]
(Se også Energirett (808.5).)
(Se også Naturressurser, miljør. (837.1).)
1) Allment. [236]
2) Monografier. [237]
m. Fiskerirett.[238-239.9]
(Se også Naturressurser, miljør. (837.1).)
(Se også Sjøterritorium (1169).)
1) Allment. Her: Havbruk. [238]
2) Monografier. [239]
n. Jaktrett.[240-241]
(Se også Naturressurser, miljør. (837.1).)
1) Allment. [240]
2) Monografier. [241]
o. Landbruksrett.[242-245]
(Se også Naturressurser, miljør. (837.1).)
1) Allment. Her: Dyrehold. [242]
2) Jordbruksrett. Her: Beiterett. [243]
3) Skogbruksrett. [244]
4) Hagebruksrett. [245]
5) Andre monografier. [245.5]
p. Vassdragsrett.[246-250]
(Se også Naturressurser, miljør. (837.1).)
1) Allment. Her: Vannrettigheter. [246]
2) Eiendomsrett til vassdrag. Her: Alluvium. [247]
3) Damanlegg. Vannledningsanlegg. [248]
4) Utnytting av vannkraften. Her: Elektrisk kraft. [249]
(Se også Energirett (808.5).)
5) Andre monografier. [250]
q. Veirett.[251-252]
1) Allment. [251]
2) Monografier. [252]
r. Andre tingsrettslige monografier. Her: Fjellrett. [253]
(Se også Allemannsrettigheter (223).)