UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

7. FORMUERETT I ALMINNELIGHET.[168-194]
(Se også Romersk formuerett, rettshist. (73).)
(Se også Germansk formuerett, rettshist. (96.4).)
a. Innledning. [168]
b. Leksika. [169]
c. Kilder.[170-173]
1) Lovgivning. [170-171]
2) Rettspraksis. [172]
3) Andre kilder. [173]
d. Skrifter av blandet innhold. [174]
e. Skrifter av allment innhold.[175-180]
1) Allmenne fremstillinger. [175]
2) Formuerettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [176]
3) Formuerettshistorie. [177]
4) Samlede fremstillinger av flere lands formuerett. [178]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands formuerett. [179]
6) Internasjonal formuerett. [180]
Her: Krigers internasjonale virkninger på formuerettens område. Internasjonal kontraktsrett i alminnelighet.
f. Avtalerett. Kontraktsrett.[181-191]
(Se også Kjøpsrett (277.1-277.9).)
1) Allment. [181]
2) Viljeserklæring. Her: Rettshandelen i alm. Partene. Kontraktsinteresse. [182]
3) Tilbud. Aksept. Anbud. Lisitasjon. Auksjon. [183]
(Se også Entreprenørkontrakter (291).)
(Se også Tvangsauksjon (1033).)
4) Bristende forutsetninger. Uriktige forutsetninger. [184]
5) Ugyldighet. Her: Oppfyllelsesplikt. Urimelige avtaler. [185]
Åger (se også Åger, straffer. (903)).
6) Omstøtelser av avtaler. Her: Villfarelse. [186]
(Se også Omstøtelse, konkursr. (1057).)
7) Tilbakeholdsrett. Prisavslag. [187]
(Se også Stansningsrett (1054).)
8) Konvensjonalbøter. [188]
9) Krigers innvirkning på avtaler. [189]
(Se også Force majeure (272).)
10) Avtaler til gunst for tredjemann. [190]
11) Domstolers stilling i avtaleretten. [191]
g. Representasjon.[192-193]
1) Allment. [192]
2) Fullmakt. [193]
h. Andre formuerettslige monografier. [194]