UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

6. PERSONRETT.136-167
(Se også Romersk personrett, rettshist. (72).)
(Se også Germansk personrett, rettshist. (96.3).)
a. Innledning. [136]
b. Leksika. [137]
c. Kilder.[138-141]
1) Lovgivning.[138-139]
2) Rettspraksis. [140]
3) Andre kilder. [141]
d. Skrifter av blandet innhold. [142]
e. Skrifter av allment innhold.[143-148]
1) Allmenne fremstillinger. [143]
2) Personrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [144]
3) Personrettshistorie. [145]
4) Samlede fremstillinger av flere lands personrett. [146]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands personrett. [147]
6) Internasjonal personrett. [148]
f. Rettsevnen.[149-157]
1) Allment. [149]
2) Fysiske personer.[150-156]
a) Allment. [150]
b) Fostre. [151]
(Se også Fødsler, familier. (602-605).)
(Se også Fødsler. Abort, helser. (792).)
(Se også Straffbar fosterfordrivelse (882).)
c) Kvinner. [152]
(Se også Kvinnerett (34.5).)
(Se også Likestilling, arbeidsr. (413).)
(Se også Kvinnekriminologi (940).)
d) Utlendinger. [153]
(Se også Fremmedrett, allment (708).)
e) Bortkomne. [154]
f) Stenderrett. Her: Adelsrett. Laugsrett. Svogerskap. [155]
g) Andre monografier. Her: Minoriteters rettsevne. Slaver. Avdøde. [156]
(Se også Minoriteter (1163).)
3) Juridiske personer. Her: Stiftelser. Fond [157]
(Se også Selskapsrett (414-444.1).)
(Se også Bedrifters og andre kollektivers ansvar, straffer. (866).)
g. Rettslig handleevne.[158-163]
(Se også Tilregnelighet, straffer. (863-866).)
1) Allment. [158]
2) Umyndige. [159-162]
a) Allment. [159]
b) Mindreårige. [160]
(Se også Mindreårige, straffer. (865).)
c) Umyndiggjorte. [161]
d) Vergemål. [162]
3) Sinnsyke. Bevisstløse. Psykisk utviklingshemmede. Berusede. [163]
(Se også Psykisk helsevern (784).)
(Se også Rusgifter, helser. (787).)
(Se også Rettsmedisin (820).)
(Se også Sinnsyke, straffer. (864).)
(Se også Psykisk avvikende lovbrytere (941).)
h. Personvern. Datavern. [164]
(Se også Stat og individ (673).)
(Se også Statsborgerlige grunnrettigheter (708-714).)
i. Navnerett. [165]
j. Bopel. [166]
k. Andre personrettslige monografier. [167]
Her: Begravelser. Kremasjoner. Personnummer.