UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

KIRKERETT
1. INNLEDNING. OPPSLAGSVERK.[1236-1239]
a. Litteratur. [1236]
b. Kirkerettsvitenskapens historie. [1237]
c. Propedevtikk. Her: Kirker generelt. [1238]
d. Oppslagsverk. [1239]
2. KILDER. SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD.[1240-1249]
a. Lovgivning.[1240-1244]
1) Den katolske kirkes lovverk, lover og dekreter. [1240]
2) Den ortodokse kirkes lovverk, lover og dekreter. [1240.5]
3) Den evangeliske kirkes lovverk, lover og dekreter. [1241]
4) Andre religionssamfunns lovverk, lover og dekreter. [1242]
(Se også Ikke-kristne religionssamfunns rett (1286).)
(Se også Orientalsk rett (45-53).)
5) Flere lands kirkerettslige lover med forarbeider. [1243]
6) Enkelte lands kirkerettslige lover med forarbeider. [1244]
b. Rettspraksis.[1245-1246]
c. Andre kilder. Her: Konkordater. Bibelen. [1247]
d. (Ledig).1248
e. Andre skrifter av blandet innhold. [1249]
3. SKRIFTER AV ALLMENT INNHOLD. STAT OG KIRKE.[1250-1258]
a. Allmenne fremstillinger. [1250]
b. Kirkerettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [1251]
c. Kirkerettshistorie. [1252]
d. Samlede fremstillinger av flere lands kirkerett. [1253]
e. Samlede fremstillinger av enkelte lands kirkerett. [1254]
f. Stat og kirke.[1255-1257]
1) Allment. [1255]
2) I enkelte land. [1256]
3) Monografier. Her: Kirkeskatt. Kirkeasyl. [1257]
g. (Ledig).1258
4. FORSKJELLIGE RELIGIONSRETTSLIGE EMNER.[1259-1287]
a. Kirkelig eiendomsrett. Kirkegods. Prester. Tiende. [1259]
b. (Ledig).1260
c. Monografier av allment kirkerettslig innhold. [1261]
d. Katolsk kirkerett (kanonisk rett).[1262-1273]
1) Allmenne fremstillinger. [1262]
2) Katolsk privatrett.[1263-1267]
a) Allment. [1263]
b) Formuerett. [1264]
c) Familierett. Arverett. [1265]
d) Korporasjoner. Stiftelser. Anstalter. [1266]
e) Andre monografier. [1267]
3) Katolsk offentlig rett.[1268-1272]
a) Allment. [1268]
b) Statsforfatningsrett. Forvaltningsrett. [1269]
c) Jurisdiksjon. Her: Inkvisisjonen (se også Prosessmåtens grunnprinsipper, straffeprosessr. (1085)). [1270]
d) Andre monografier. [1271]
e) (Ledig).1272
5) Andre monografier. [1273]
e. Den ortodokses kirkes rett. [1273.5]
f. Evangelisk kirkerett.[1274-1285]
1) Allmenne fremstillinger. [1274]
2) Evangelisk privatrett.[1275-1279]
a) Allment. [1275]
b) Formuerett. [1276]
c) Familierett. Arverett. [1277]
d) Korporasjoner. Stiftelser. Anstalter. [1278]
e) Andre monografier. [1279]
3) Evangelisk offentlig rett.[1280-1283]
a) Allment. [1280]
b) Statsforfatningsrett. Forvaltningsrett. [1281]
c) Jurisdiksjon. [1282]
d) Andre monografier. [1283]
4) Kultusbestemmelser med rettslig innhold i evangelisk kirkerett. [1284]
5) Andre monografier. [1285]
g. Ikke-kristne religionssamfunns rett.[1286-1286.4]
1) Islamsk rett. [1286]
2) (Ledig).[1286.1-1286.3]
3) Hinduistisk rett. [1286.4]
h. Andre kirkerettslige monografier. [1287]