UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

11. INTERNASJONALT SAMARBEID. [1185-1205]
(Se også Møter. Møteberetninger (1142).)
(Se også Folkerettslige relasjoner mellom statene (1147.1-1147.9).)
a. Allment. Her: Ikke-statlige organisasjoner. [1185]
b. Internasjonale offisielle organisasjoner.[1186-1205]
1) Allment. Her: EU; EØS. [1186]
2) Organisasjoner før Folkeforbundet. [1187]
3) Folkeforbundet (FF, “Societe des nations”).[1188-1191]
a) Allment. [1188]
b) Folkeforbundets pakt og organisasjon. [1189]
(Se også Den internasjonale domstol (1209).)
c) Virksomhet. [1190]
d) Enkelte lands forhold til Folkeforbundet. [1191]
4) De Forente Nasjoner (FN, “United Nations organization”).1192-1195
a) Allment. [1192]
b) FNs charter og organisasjon. [1193]
(Se også Den internasjonale domstol (1209).)
c) Virksomhet i alminnelighet. [1194]
d) Enkelte lands forhold til FN. [1195]
c.Fredssak.[1196-1200]
1) Fredsfilosofi. Fredsforskning [1196]
2) Fredssakhistorie. [1197]
3) Allmenne fremstillinger. [1198]
4) Pamfletter etc. [1199]
5) Nedrustning. Her: Våpenfrie soner. [1200]
d. Militært samarbeid. Her: Kollektiv sikkerhet. Internasjonale politistyrker. Fredsstyrker. NATO (“North Atlantic treaty organization”). []
e. Kulturelt samarbeid på folkerettslig grunnlag. Her: UNESCO (“United Nations educational, scientific and cultural organization”). Internasjonalt miljø- og naturvern. [1202]
f. Sosialt og helsemessig samarbeid på folkerettslig grunnlag. [1203]
(Se også Internasjonal arbeidsrett (401.1).)
(Se også Statsløse (1173.3).)
(Se også Flyktninger (1173.5).)
g. Rettslig samarbeid på folkerettslig grunnlag. [1204]
(Se også Rettspraksis, flere lands (16.1-16.4).)
(Se også Internasjonale domstoler og deres jurisdiksjon (1209).)
h. Kommersielt, finansielt, forsyningsmessig og kommunikasjonsmessig samarbeid på folkerettslig grunnlag. Her: Utviklingshjelp. [1205]