UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

6. FOLKERETTSSUBJEKTER.[1148-1164]
a. Allment. [1148]
b. Suverenitetsbegrepet. [1149]
c. Innskrenkninger i suvereniteten.[1150-1152]
1) Allment. Her: Kapitulasjoner. [1150]
2) Eksterritorialitet. [1151]
(Se også Diplomati (1176).)
3) Statsservitutter. [1152]
d. Suverene stater.[1153-1157]
1) Allment. [1153]
2) Dannelse av stater. Opphør av stater. Her: Borgerkrig. [1154]
3) Suksesjon. Anerkjennelse av nye stater. [1155]
4) Forbundsstater. Statsforbund. Her: Dominions. [1156]
(Se også Regionale sammenslutninger (1147).)
(Se også Kolonier (1160).)
5) Nøytralisering. [1157]
(Se også Nøytralitet, allment (1218-1220).)
e. Halvsuverene stater og andre ikke-suverene områder.[1158-1160]
1) Allment. [1158]
2) Mandater. Protektorater. Internasjonaliserte områder. [1159]
3) Kolonier. Koloniforvaltningsrett. [1160]
4) Andre ikke-suverene områder. [1160.5]
f. Ikke-statlige korporasjoner.[1161-1164]
1) Allment. [1161]
2) Pavestolen. [1162]
(Se også Katolsk kirkerett (1262-1263).)
3) Minoriteter. Her: Samer. [1163]
(Se også Minoriteter, personr. (156).)
4) Enkeltpersoner som folkerettssubjekter. Her: Internasjonale menneskerettigheter. Politiske fanger. [1164]
(Se også Menneskerettighetskonvensjonene (13.4 og 1136).)
(Se også Statsborgerlige grunnrettigheter (709-714).)