UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

1. INNLEDNING.[108-114]
a. Litteratur. Bibliografier. [108]
(Se også Bibliografier, allment (1).)
b. Privatrettsvitenskapens historie. [109]
c. Propedevtikk.[110-114]
1) Alminnelige skrifter. [110]
2) Privatrettsvitenskapens verd og nytte. [111]
3) Privatrettsvitenskapens forhold til andre vitenskaper. [112]
4) Definisjon, omfang og inndeling. Teknikk og metode. Her: Kodifikasjonsproblemer. [113]
5) Undervisning. [114]
2. LEKSIKA. [115]
3. KILDER.[116-120]
a. Lovgivning.[116-117]
1) Flere lands. [116]
2) Enkelte lands. [117]
b. Rettspraksis.[118-119]
1) Domssamlinger. [118]
2) Rettssaker. [119]
c. Andre kilder. [120]
4. SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD.[121-122]
a. Tidsskrifter. Serier. [121]
b. Andre skrifter av blandet innhold. [122]
5. SKRIFTER AV ALLMENT INNHOLD.[123-135.5]
a. Allmenne fremstillinger. [123]
b. Privatrettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [124]
c. Privatrettshistorie. [125]
d. Samlede fremstillinger av flere lands privatrett. [126]
e. Samlede fremstillinger av enkelte lands privatrett. [127]
f. Internasjonal privatrett (conflict of laws; lovvalgsrett; interlegal rett) i alminnelighet.[128-129]
1) Allmenne fremstillinger. [128]
2) Enkelte lands internasjonale privatrett. [129]
g. Lovtolking. Rettsbruk. [130]
(Se også Rettskildeteori (28).)
(Se også Presumsjoner og bevisbyrde (1020).)
h. Privatrettigheters innhold og utøving.[131-133]
1) Allment. Her: Rettsstrid. [131]
2) Selvtekt. [132]
3) Nødverge. Nødtilstand. [133]
i. Foreldelse. Frister. Her: Passivitet. [134]
(Se også Foreldelse, obligasjonsr. (271).)
(Se også Foreldelse, straffer. (872).)
j. Andre monografier av allment privatrettslig innhold.[135-135.5]
1. Økonomi. Rettsøkonomi. [135]
(Se også Offentlig økonomi (652.5).)
2. Bedriftsøkonomi. [135.1]
3. (Ledig).[135.2-135.4]
4. Sport. Idrett. [135.5]