UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

15. STRAFFEPROSESS. [1061-1127]
(Se også Romersk straffeprosess, rettshist. (82.2).)
(Se også Militær straffeprosess (801).)
(Se også Prosessrett (954-990).)
(Se også Sivilprosess (991-1037).)
a. Innledning. [1061]
b. Leksika. [1062]
c. Kilder.[1063-1067]
1) Lovgivning.[1063-1064]
2) Rettspraksis. [1065-1066]
3) Andre kilder. [1067]
d. Skrifter av blandet innhold.[1068-1069]
1) Tidskrifter og serier. [1068]
2) Andre skrifter av blandet innhold. [1069]
e. Skrifter av allment innhold.[1070-1075]
1) Allmenne fremstillinger. [1070]
2) Straffeprosessens filosofi. Kritikk. Reformstrev. [1071]
3) Straffeprosessens historie. Her: Femedomstolen. Dyreprosesser. Hekseprosesser. [1072]
4) Samlede fremstillinger av flere lands straffeprosess. [1073]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands straffeprosess. [1074]
6) Internasjonal straffeprosess. Her: Internasjonalt politisamarbeid. [1075]
f. Straffedomstoler. Parter.[1076-1083]
(Se også Domstoler, allment (978-988).)
(Se også Sivildomstoler (1008-1013).)
1) Allment. [1076]
2) Straffedommere. [1077]
(Se også Dommere, allment (971).)
(Se også Dommere, sivilprosessr. (1009).)
3) Lekdommere. Her: Juryer. [1078]
(Se også Lekdommere, allment (972).)
(Se også Lekdommere, sivilprosessr. (1010).)
4) Parter.[1079-1083]
(Se også Parter, sivilprosessr. (1011-1013).)
a) Allment. [1079]
b) Påtalemyndighet. [1080]
c) Fornærmede. Ofre. Her: Bistandadvokat. [1081]
d) Siktede. Tiltalte. Her: Personundersøkelser. [1082]
e) Forsvarere. [1083]
(Se også Advokater (974).)
(Se også Prosessfullmektiger, sivilprosessr. (1013).)
g.Alminnelig straffeprosess.[1084-1095]
1) Allment. [1084]
2) Prosessmåtens grunnprinsipper. Kontradiksjonsprinsippet. [1085]
(Se også Kontradiksjonsprinsippet , allment (963).)
(Se også Kontradiksjonsprinsippet, sivilprosessr. (1015).)
(Se også Inkvisisjonen, kirker. (1270).)
3) Rettslig etterforskning.Varetektsfengsling. Siktelse. [1086]
(Se også Utenomrettslig etterforskning (816).)
4) Tvangsmidler i rettergangen. Her: Telefonavlytting. Rom-avlytting. [1087]
5) Tiltalebeslutning. Påtaleunnlatelse. Henleggelse. [1088]
6) Hovedforhandling. Prosedyre. [1089]
7) Bevis. Her: Tortur. [1090]
(Se også Etterforskning, politir. (816).)
(Se også Bevis, allment (979-985).)
(Se også Bevis, sivilprosessr. (1019-1020).)
8) Dom. [1091-1094]
(Se også Dom, allment (986).)
(Se også Dom, sivilprosessr. (1022-1024).)
a) Allment. [1091]
b) Straffutmåling. [1092]
c) Ubetingete dommer. [1093]
d) Betingete dommer (vilkårsdommer). [1094]
9) Rettsmidler. Rettsmiddelinstanser. [1095]
Her: Anke. Gjenopptagelse.
h. Private straffesøksmål. [1096]
i. Særretterganger. Her: Ungdomsdomstoler o.l. Forelegg. [1097]
(Se også Barnevern (779).)
j. Benådning. Her: Abolisjon. Amnesti. [1098]
k. Oppreisning. Her: Uskyldig fengslete. Uskyldig dømte. [1099]
l. Saksomkostninger. [1100]
(Se også Saksomkostninger, allment (989).)
(Se også Saksomkostninger, sivilprosessr. (1036).)
m. Straffullbyrdelse. Sikring. Forvaring.[1101-1125]
(Se også Straffen (914-923).)
1) Allment. [1101]
2) Dødsstraff, fullbyrdelse. [1102]
(Se også Dødsstraff (915).)
3) Frihetsstraff, fullbyrdelse. Fengselsvesen. Fangerett.[1103-1118]
a) Allmenne fremstillinger. [1103]
b) Kritikk. Reformstrev. [1104]
c) Fengselshistorie. [1105]
d) Fengselsreglementer. [1106]
e) Skrifter av blandet innhold.[1107-1108]
1)) Tidsskrifter. Serier. [1107]
2)) Andre skrifter av blandet innhold. [1108]
f) Samlede fremstillinger av flere lands fengselsvesen og/eller fangerett. [1109]
g) Samlede fremstillinger av enkelte lands fengselsvesen og/eller fangerett. [1110]
h) Fengselsbygninger. Her: Beskrivelse av enkelte fengsler. [1111]
i) Fengselsbetjening. [1112]
j) Fangebehandling. Her: Institusjoner.[1113-1116]
1)) Allment. Her: Fangebiografier. Fengselssosiologi. Institusjonssosiologi. [1113]
2)) Disiplinære fengselssystemer. Tukthus. Konsentrasjonsleirer. [1114]
3)) Fangers plassering i fengselet. Cellesystemet. Botstanken. [1115]
4)) Fangers beskjeftigelse i fengsel. Her: Undervisning. [1116]
k) Fengselsstatistikk. [1117]
(Se også Kriminalstatistikk (952-953).)
l) Andre monografier. Her: Saksbehandling. Klagebehandling. [1118]
4) Økonomiske straffer, fullbyrdelse. [1119]
(Se også Økonomisk straff (919).)
5) Andre straffer, fullbyrdelse. Her: Samfunnstjeneste. [1120]
(Se også Korporlig straff (916).)
(Se også Andre straffer. Samfunnstjeneste (922).)
(Se også Alternativer til frihetsstraff. Konfliktråd (924).)
6) Særreaksjoner. Kriminalomsorg.[1121-1124]
(Se også Strafferettsforføyninger ved siden av straffen (923).)
a) Allment. Her: Sikring. Forvaring. [1121]
b) Løsgjengere. [1122]
(Se også Tvangsarbeid (917).)
c) Ungdom. Her: Arbeidsskole. Ungdomsfengsel. Ungdomsarrest. [1123]
d) Kriminalomsorg i frihet. Behandling. [1124]
(Se også Alternativer til frihetsstraff (924).)
7) Andre monografier. Her: Inndragning. [1125]
n. Strafferegistre. [1126]
o. Andre monografier av straffeprosessuellt innhold. [1127]
Her: Erstatning.
(Se også Oppreisning, erstatningsr. (387).)