Religion og globalisering
-Eit blikk på religion i verda, i dag

Religionar er alltid knytte til stad. Dette gir utslag i mange variantar.
I det kulturar møtast dannar det seg nye kulturelle uttrykk.  Ein etablert religion tar opp i seg nye element, og vi har i dag konglomerat av religionar som blir forma av menneske som rører seg både på religiøse og ikkje-religiøse arenaar.

Vi finn i dag ein milliard kristne i verda, men det kristne uttrykket er ikkje eitt og same overalt. Kristendomen blir farga av det geografiske område han finst i. Syngande og dansande gospelkristne skil seg markant ut frå dei som deltar i søndagsgudstenestene i dei protestantiske kyrkjene. Det er likevel Jesus Kristus dei knyttar seg til, men ytringa blir farga av samfunnet dei kristne finn seg i.

Religion og det moderne menneske
På sekstitalet trudde ein at religionen ville tape terreng for det ”moderne”.
Men trua på at aukande modernisering og sekularisering av verdssamfunnet ville føre til at religionane trakk seg attende frå den offentlege arenaen viste seg å slå feil. I dag ser det ut til at verda gjennom den siste halvdelen av det 20. århundre har opplevd ein religiøs renessanse. Ein finn i dag mange stader i verda ei religiøs revitalisering.
Etableringa av ein islamsk stat styrt av lovene i Koranen i Iran etter revolusjonen i 1979, har blitt eit ideal for mange grupperingar i muslimske land.
I opposisjon til moderniseringsprosessar og sekulariseringsprosessar har delar av den muslimske verda vendt attende til grunnleggjande muslimske verdiar og normer.

I India har hinduismen blitt meir synleg i den offentlege sfæra gjennom ei aukande oppslutning til hindupartiet Bharata Janartha Party, som blei stifta i 1980 og som fekk regjeringsmakt i 1996. Ortodokse jødar i Israel har stadig vore framme i biletet som motstandarar av moderne og sekulære idear.
I USA har ekspansjonen frå konservative kristne miljø som Christian Coalition vore sterk, og påverknaden deira nådde langt inn i det politiske systemet under republikanske presidentar som Ronald Reagan; Og no ser vi det enno ein gong under regimet til George W. Bush.

Utstillinga på UBBHF
Denne utstillinga viser det rike spekteret religionen tilbyr menneske. Her får sjåarane presentert religionar slik dei kjem til uttrykk mellom anna i Noreg, i USA, i Nigeria og på Cuba.  Religionen er med på å forme menneske og menneske formar religionen. Menneske bruker religion for å legitimere makt og han kan inspirere til opprør i visse politiske situasjonar, men religion brukast også i kunst, i dans og for å vidareformidle og fornye kulturell arv.

Alle hovudoppgåver vi presenterer er oppgåver frå Institutt for religionsvitskap ved Universitetet i Bergen.

Bøkene er bøker utgitt ved Institutt for Religionsvitskap.

Bilete og illustrasjonar er lånt frå tidligare hovudfagsstudentar og tilsette ved same institutt. 

 

-Takk til Richard Natvig og Einar Thomassen for utlån av religiøse rekvisittar og bilete. Takk til Liv Ingeborg Lied og Håkan Rydving for faglig konsultasjon.

Utstillinga er arrangert og satt saman av Solveig M. L. Kavli
Ho vil stå fram til midten av august 2003