Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon :  UBs styre

Ny nettside:

uib.no/ub


Universitetsbibliotekets styre


Styret er Universitetsbibliotekets øverste organ og er ansvarlig overfor Universitetsstyret for utviklingen av bibliotektjenestene ved Universitetet i Bergen. Styret skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig. Styret skal trekke opp hovedretningslinjer for bibliotekets samlingspolitikk og IT-satsing, personalpolitikk og drift, og skal behandle alle saker av prinsipiell karakter og stor betydning for virksomheten ved Universitetsbiblioteket i Bergen, så som:

 1. strategisk planlegging
 2. årsbudsjett/langtidsbudsjett
 3. hovedfordeling av bevilgede midler
 4. generelle retningslinjer for disponering av litteraturmidler
 5. årsmelding
 6. utlysing av og tilsetting i fakultetsbibliotekar- og universitetsbibliotekarstillinger
 7. søknader om opprykk til førstestilling
 8. større utviklings- og forskningsprosjekter, samt andre større arbeidsoppgaver og investeringer som binder betydelige ressurser over lengre tid.

For spesielle formål kan styret oppnevne egne utvalg.

Styret skal bestå av åtte medlemmer med varamedlemmer og skal ha følgende sammensetning:

 1. fire representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene
 2. to representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket
 3. to representanter for studentene

Alle medlemmene unntatt studentrepresentantene velges/oppnevnes for en periode på tre år. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Gjenoppnevning kan finne sted, likevel slik at ingen kan sitte i styret i mer enn to perioder i sammenheng.

I tillegg deltar bibliotekdirektøren og kontorsjefene ved UBs administrasjon på møtene uten stemmerett.