UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

 

Sak nr. 2008/3014

 

 

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsbibliotekets styre 11. desember 2008,
kl. 09.00-11.00

Møtested: Møterom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 3. etasje.

 

Til stede fra styret:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch-Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

 

Forfall:

Kristin Ronold Hagen, Anders Skodje

 

Fra administrasjonen:

 

Randi E. Taxt, Ole Gunnar Evensen, Marie Morken,
Jens Evang Reinton

 

Styresakene utenom protokoll fra forrige møte og Orienteringssaker ble behandlet i denne rekkefølge:

  1. Sak S 30/2008
  2. Sak S 29/2008
  3. Sak S 28/2008

 

S 26/2008

Protokoll fra forrige styremøte ved UB 11.09. 2008 - godkjenning
Sak nr. 2008/3014


 Protokollen fra forrige styremøte 1|.09. 2008 ble godkjent.

 

S 27/2008

Orienteringssaker
Sak nr. 2008/3536

              a)

Innsyn i master- og doktorgradsarbeider ved UiB

Vedlegg: Brev fra Universitetsdirektøren av 29.10. 2008.

 

              b)

Ny eksternweb for UiB vil bli lansert 15. januar 2009. Det arbeides med å legge innhold over fra den gamle til den nye eksternweben. Formidlingsavdelingen har opplyst at de er positive til å lage en lenke til ”bibliotek” i øverste meny på hovedsiden for den nye eksternweben til UiB. Denne skal gå til UBs hovedside. Forutsetningen er at denne siden i størst mulig grad retter seg mot og tar hensyn til de eksterne brukerne.

 

              c)

BIBSYS modernisering
BIBSYS' styre oppnevnte våren 2008 en arbeidsgruppe som skulle levere en behovsanalyse som innspill til styrets videre arbeid med fornyelse av BIBSYS. Leif Magne Iversland har vært medlem av arbeidsgruppen fra UB Bergen.

Gruppen har nå levert en rapport, som er tilgjengelig på BIBSYS' nettside for moderniseringsprosjektet:
http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/For+BIBSYS-bibliotek/Startmeny+-+venstre/Hva+skjer+i+2009/Behovsanalyse/.

Her fins også mer informasjon om prosjektet.

 

              d)

Regnskap pr. 31.10. 2008 og 30.11. 2008 ble tatt til etterretning.

 

              e)

Det ble arrangert felles seminar for alle UBs ansatte (”UB-dag”) 27.10.08, med hovedvekt på etiske problemstillinger.

 

              f)

Det er nedsatt en intern arbeidsgruppe ved UiB for å utarbeide en strategi for Open Access-publisering ved Universitetet i Bergen, med prorektor Anne Gro Vea Salvanes som leder. UB er representert i gruppen.

 

              g)

FRIDA-medarbeiderne Anne Asserson og Tor Øyvind Fosse har fra begynnelsen av november fått arbeidsplass i UBs lokaler i 3. etasje i Stein Rokkans hus. 

 

 

S 30/2008

Møteplan for Universitetsbibliotekets styre våren 2009

Saksforelegg av 09.12.08

Sak nr. 2008/

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2009: 

               Torsdag  29. januar 2009, kl. 09.00

               Torsdag  02. april 2009, kl. 09.00

               Torsdag  04. juni 2009, kl. 09.00

 

 

S 29/2008

Budsjett/årsplan 2009. Fordeling på hovedposter av tildeling til UB

Saksforelegg av 05.12.08

Sak nr. 2008/

 Vedtak (enstemmig):

Styret konstaterer at mediebudsjettet medfører et underskudd på totalbudsjettet, men vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2009. 

 

 

S 28/2008

Styrings- og ledelsesformer ved UiB/UB

Saksforelegg av 04.12.08

Sak nr. 2008/9438

Vedtak (enstemmig):

Saken sendes på høring til avdelingene ved UB. Styret ber avdelingene uttale seg om saken, med vekt på hvilke momenter som er viktige for at UB skal være godt integrert i Universitetet, og best mulig fylle sin rolle. Høringsfrist 15. januar 2009. Saken blir deretter lagt frem for styret i januar med endelig forslag til høringsuttalelse.

 

 

S 31/2008

Eventuelt

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

06.01.2009.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.01.09 av jer.
til denne siden.