UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

 

Sak nr. 2008/3014

 

 

 

PROTOKOLL fra møte i Universitetsbibliotekets styre 11. september 2008,
kl. 09.00-10.45

Møtested: Møterom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 3. etasje.

 

Til stede fra styret:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

Kristin Ronold Hagen

Forfall:

Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch-Due, Anders Skodje

 

Fra administrasjonen:

 

Randi E. Taxt, Ole Gunnar Evensen, Marie Morken,
Jens Evang Reinton

 

S 19/2008

Protokoll fra forrige styremøte ved UB 19.06. 2008 - godkjenning
Sak nr. 2008/3014


 Protokollen fra forrige styremøte 19.06. 2008 ble godkjent.

 

S 20/2008

Orienteringssaker
Sak nr. 2008/3536

                a)

Universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi - tilsetting 

Forslag om tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse ble sendt på omgang til medlemmene i UBs styre 05.08.08., med merknadsfrist 18.08.08. Ved merknadsfristens utløp var det ikke kommet merknader til forslaget.

Vedtak (enstemmig): 

Styret tilset Tove Rullestad som universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse frå den dato som vert avtalt. Dersom Tove Rullestad ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2 tilsett som førstebibliotekar.

 

                b)

Søknad om opprykk til førstebibliotekar - Kirsti Lothe Jacobsen

På bakgrunn av en enstemmig innstilling fra en sakkyndig komité er universitets­bibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen innvilget opprykk til førstebibliotekar med virkning fra 1. mai 2008.

 

                c)

Regnskap pr. 31.07. 2008 

Ble tatt til etterretning 

 

                d)

Elektronisk publisering 

Muntlig orientering ved styreleder. Jf. artikkelen ”Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship” i Science, vol. 321, issue 5887, 2008, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/321/5887/395.

 

                e)

Akademisk redelighet og etikk i utdanningen (plagiering) 

Muntlig orientering ved styreleder. Jf. også artikkel i På Høyden 01.09.08.

UBs rolle i denne sammenheng tas opp som egen sak på et senere strategi- eller styremøte.

 

                 f)

IFLA 2008 

Muntlig orientering ved Ole Gunnar Evensen. Jf. også http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm.

 

                g)

UBs deltakelse i Bergen Summer Research School 2008 

Muntlig orientering ved Ole Gunnar Evensen.

 

                h)

Høringsuttalelse fra UiB om NFRs nye strategi I front for forskningen 

Se http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Hoering_UiB_Forskningsraadets_strategi.pdf 

og http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Utkast_NRF_strategi.pdf.

 

                 i)

Offisiell åpning av Bibliotek for samfunnsvitenskap

Vil finne sted tirsdag 21. oktober 2008, kl. 13.

 

                 j)

Randi E. Taxt har startet på en ”bli kjent”-runde ved UB, med besøk på alle UBs avdelinger. 

 

S 21/2008

Finansiering og inntektsfordeling – innstilling fra inntekts­fordelingsutvalget ved UiB - høring
Saksforelegg av 08.09.08
Sak nr. 2007/10871

Vedtak (enstemmig):

Styret sluttet seg til forslaget til høringsuttalelse om ”Finansiering og inntektsfordeling” – innstilling fra inntektsfordelingsutvalget ved UiB - med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 22/2008

Fra livsverk til karrierestart – handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015 - høring
Saksforelegg av 08.09.08
Sak nr. 2007/10922

Vedtak (enstemmig):

Styret sluttet seg til forslaget til høringsuttalelse om ”Fra livsverk til karrierestart” – handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015 - med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 23/2008

Budsjettforslag 2009 for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg av 04.09.08
Sak nr. 2008/2550

På møtet la bibliotekdirektøren fram revidert utkast til budsjettforslag 2009 for UB etter drøfting i Informasjons- og drøftingsutvalget.

vedtak (enstemmig):

Styret sluttet seg til budsjettforslag 2009 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 24/2008

Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.
 

 

24.09.2008/

 

Jan S. Vaagen
Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 02.10.08 av jer.
til denne siden.