Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.06. 2008, KL. 13.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder),  Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

 

Bibliotekdirektør:

Ole Gunnar Evensen

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Nils Erik Gilhus, Anders Skodje, Kristin Ronold Hagen.

     I tillegg møtte påtroppende bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt.

 

S 11/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 31.03. 2008 

 

Protokollen fra forrige styremøte 31.03. 2008 ble godkjent.

 

S 12/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Randi Elisabeth Taxt er tilsatt som ny bibliotekdirektør ved UB, med antatt tiltredelse
ca. 1. september 2008. Taxt deltok på dagens styremøte.

 

 

  b)

Regnskap pr. 31.05. 2008 ble tatt til etterretning.

 

 

 c)

Kunnskapsdepartementet gir i brev av 02.06.08 uttrykk for at departementet ønsker å se på mulighetene for å stimulere til økt bruk av Open Access publisering av fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Departementet ber i den forbindelse om råd fra Forskningsrådet og UHR om gode tiltak som kan fremme egenarkivering og annen Open Access publisering.

 

 

 d) Universitetet i Bergen støtter i sin høringsuttalelse ikke flertallet i Stjernøutvalgets forslag om en tvungen sammenslåing av institusjonene i norsk høyere utdanning til 8-10 universiteter.

 

 

 e)

Halvor Kongshavn sluttet som avdelingsleder ved Bibliotek for juridiske fag 12.06.08 for å overta en stilling som overbibliotekar ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap i Oslo.

 

 

 f) Bibliotek for samfunnsvitenskap vil etter planen åpne igjen for publikum i nye lokaler mandag 4. august 2008.

 

 

S 13/2008.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE HØSTEN 2008

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2008:

         Torsdag  11. september 2008, kl. 09.00

         Torsdag  30. oktober 2008, kl. 09.00

         Torsdag  11. desember 2008, kl. 09.00

 

S 14/2008.

ÅRSMELDING 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 08/2309.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjente forslaget til årsmelding 2007 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

S 15/2008.

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 08/4821.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en sakkyndig komité med følgende medlemmer for å vurdere Kirsti Lothe Jacobsens søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar).

     Overbibliotekar Pål Bertnes, Fakultetsbiblioteket Jus, Oslo

     Førstebibliotekar Kari Sandø, Fjordgata 18 A, Trondheim

     Førstebibliotekar Jan Olav Gatland, Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora,
     UB i Bergen
 

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland oppnevnes som leder for og koordinerer komiteens arbeid.

 

S 16/2008.

BUDSJETTSITUASJONEN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I 2008 OG I ÅRENE FREMOVER

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 07/8567.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret mener at UB har status som infrastruktur og er et fellesanliggende for UiB. Styret vil arbeide for at UB må få økte tildelinger fra UiB utover den rammeøkningen som alle enheter ved UiB får, og ber UBs ledelse arbeide videre med tiltak basert på innholdet i saksforelegget og styrets vurderinger.

 

S 17/2008.

EVENTUELT

      Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 14.00.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.06.08 av jer.
til denne siden.