Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 31.03. 2008, KL. 14.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

Anders Skodje

Bibliotekdirektør:

Ole Gunnar Evensen

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Kristin Ronold Hagen.

 

S 05/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 24.01. 2008 

 

Protokollen fra forrige styremøte 24.01. 2008 ble godkjent.

 

S 06/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Jan S. Vaagen og Ole Gunnar Evensen orienterte om budsjettsituasjonen for UB 2008. Bibliotekledelsen var på møte med Universitetsdirektøren om saken 13.03.08. Universitetsdirektøren uttrykte forståelse for situasjonen. Det ble presisert at UBs utfordringer må løses etter en langsiktig plan, og ikke gjennom kortsiktige tiltak, som f.eks. oppsigelse av tidsskrifter. Universitetsdirektøren vil ta initiativ til en gjennomgang av UBs økonomi i løpet av våren 2008.

 

 

  b)

Powerpoint-presentasjon av foredrag av John Enderby om Open Access ble delt ut på møtet.

 

 

  c)

Årsmelding 2007 for UB – kortversjon – ble tatt til etterretning.

 

 

  d)

Jan S. Vaagen orienterte om status i tilsettingsprosessen for ny bibliotekdirektør. Det er gjennomført en første intervjurunde av de mest aktuelle søkerne. Det vil med det første bli gjennomført en intervjurunde nummer to, der også styreleder ved UB vil bli involvert.

 

  e)

Universitetsledelsen har oppnevnt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til høringsuttalelse om Stjernøutvalgets innstilling. Enhetene ved UiB har fått dette utkastet til høring, med frist til å komme med kommentarer til 8. april 2008. Oversendelsesbrev fra Universitetsledelsen og arbeidsgruppens utkast til høringsuttalelse var sendt ut før møtet.

Det er oppnevnt en intern arbeidsgruppe ved UB for å utarbeide forslag til kommentarer fra UB, bestående av:

                  Fung. bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn

Fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning

Det vil bli foreslått å ta inn egne avsnitt om bibliotektjenester i UiBs høringsuttalelse.

Vedlegg: UBs høringsuttalelse.

 

 

  f)

Det 71. norske bibliotekmøte ble arrangert i Bergen 5.-8. mars 2008.

 

 

  g)

Fondsstyret ved UiB har vedtatt å stille kr. 103 000 av avkastningen fra Felleslegatet til fordel for Universitetsbiblioteket i 2007 til rådighet for UB.

 

 

  h)

UB ved Rune Kyrkjebø som prosjektleder er tildelt kr. 292 000 fra Meltzers Høyskolefond til prosjektet ”Bibliografi og handskriftregister over diktar og filosof Georg Johannesen sin produksjon på grunnlag av hans etterlatne arkivmateriale”.

 

S 07/2008.

REGNSKAP 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 06.03. 2008.
Sak nr. 07/04974.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner regnskap 2007 for Universitetsbiblioteket.

 

S 08/2008.

FORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE BØKER 2008

Saksforelegg av 06.03. 2008.
Sak nr. 07/8567/A/SEB.

Vedtak (enstemmig):

Av tildelingen til trykte bøker på 3,35 mill. kr. fordeles 3,05 mill. kr. til fagområdene etter gjeldende fordelingsnøkkel, og 300.000 til spesielle formål etter søknad.

Dette gir følgende fordeling på fagområder av hovedavsetningen til trykte bøker på 3,05 mill. kr. i 2008:

        Humaniora:                        1 188 295

        Realfag:                               355 999

        Medisin/odontologi:               236 155

        Samfunnsvitenskap:              590 924

       Jus:                                      294 064

       Psykologi/pedagogikk:           384 563

       Sum:                                  3 050 000

 

S 09/2008.

ÅRSRAPPORT 2007 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 10.03. 2008.
Sak nr. 08/0563/OLEI. 

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner årsrapport 2007 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

 

S 10/2008.

EVENTUELT

      Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 15.30.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.04.08 av jer.
til denne siden.