Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 24.01. 2008, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Marit Kullerud

Studentrepresentanter:

Kristin Ronold Hagen, Mathias Furevik

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Kirstine Folmann, Anders Skodje.

 

S 01/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 13.12. 2007 

 

Protokollen fra forrige styremøte 13.12. 2007 ble godkjent.

 

S 02/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Ved annen gangs utlysing av stillingen som bibliotekdirektør ved UB meldte det seg 10 søkere. Universitetsdirektøren har nå satt i gang tilsettingsprosessen.

 

Avdelingsleder Ole Gunnar Evensen vil fungere som bibliotekdirektør inntil det er foretatt fast tilsetting i stillingen.

 

 

  b)

Navnet på den nyopprettede avdelingen bestående av de tidligere enhetene Billedsamlingen og Spesialsamlingene er nå fastsatt til ”Avdeling for spesialsamlinger”. Avdelingen består av to separate betjeningssteder:

1.      Billedsamlingen, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 1. et.

2.      Manuskript- og Librarsamlingen, HF-bygget, Sydnesplass 7

 

 

  c)

Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 18.01. 2008. Vedlegg.

 

 

  d)

Avdelingsleder Halvor Kongshavn er tilbudt stilling som overbibliotekar ved HUMSAM (Bibliotek for humaniora og samfunnsfag) ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

 

 

  e)

Stjernøutvalgets innstilling foreligger nå. Styreleder og nestleder vil se på saken med tanke på en eventuell uttalelse fra UB. Innstillingen er tilgjengelig på http://www.stjernoe.no/. Høringsfrist for Universitetet i Bergen vil antakelig bli 1. mai 2008. 

 

S 03/2008.

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2008. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

Saksforelegg av 18.01. 2008.

Sak nr. 07/8567.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2008.

Budsjettet impliserer en innsparing på 1,7 mill kr. på posten for elektroniske ressurser i 2008, ved at det sies opp elektroniske tidsskriftpakker for et tilsvarende beløp. Det vil bli tilstrebet å fordele dette kuttet mest mulig likt på fagområdene.

 

S 04/2008.

EVENTUELT

  a)

Marit Kullerud ba om at styret vedtok prinsippene for viderefordeling av tildeling til trykte bøker på fagområder ved UB på dagens møte. Styreleder opplyste at det tas sikte på å foreta slik fordeling på neste styremøte.

 

 

  b)

Bibliotekdirektøren takket for godt samarbeid med styret i den perioden det nåværende styret har fungert. Styreleder takket bibliotekdirektøren for godt samarbeid og god innsats for biblioteket.

 

Etter det ordinære styremøtet var det en orientering om og omvisning i Bibliotek for psykologi, utdanning og helse v/fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning..

 

Møtet ble hevet kl. 11.00.

 

Jan S. Vaagen

Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.02.08 av jer.
til denne siden.