Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode:

 

Styresak: S 25/2008

Sak nr.:  2008/3536

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Open access publiseringspolicy ved UiB

Vedlegg:

1.      Drøftingsnotat om Open Access-publiseringspolicy ved UiB - oversendelsesbrev fra UB til Universitetsdirektøren 29.09. 2008.

2.      Drøftingsnotat om Open access publiserigspolicy ved UiB

 

  b)

Budsjettutviklingen for UB i 2009-2017

Basert på regnskapstall pr. 30.09.08 og andre foreliggende opplysninger regnes det som sannsynlig at UB i 2008 vil få et merforbruk (en overskridelse) på mediebudsjettet (elektroniske ressurser) og dermed også på samlet ordinært budsjett på ca. 2 mill. kr. (jf. regnskapsoversikt pr. 30.09.08).

Det er utarbeidet en prognose for UBs budsjettutvikling 2009-2017 basert på at UB får samme økning i sine budsjettrammer som de øvrige enhetene ved UiB perioden, og på at UB får en normal lønns- og prisøkning i perioden, bortsett fra når det gjelder mediekjøp, der prisstigningen er høyere enn normalt. Dersom forutsetningene i denne prognosen slår til, vil underdekningen på UBs budsjett i 2009 bli minst 5,7 mill. kr, deretter vil den øke med ca. 2 mill kr. i snitt pr. år i resten av perioden 2010-2017, slik at underdekningen i 2017 i sum vil være kommet opp i 23 mill. kr., dvs. 18,4 % av totalbudsjettet dette året. Dersom det kreves at UB skal opprettholde budsjett-balanse på lengre sikt uten at budsjettrammen økes, må derfor UBs utgifter reduseres kraftig. UB har redegjort for Universitetsdirektøren for hvilke konsekvenser en slik utvikling vil få for UBs tjenester. Det er presentert ulike modeller for hvordan eventuelle innsparinger kan gjennomføres. I 2009 og de nærmeste årene etter dette vil det ikke kunne innspares noe særlig på lønnsbudsjettet, fordi det disse årene vil bli svært liten naturlig avgang ved UB. De første årene ville eventuelle innsparinger derfor hovedsakelig måtte tas av mediebudsjettet, først og fremst ved oppsigelse av elektroniske tidsskriftpakker. Senere i perioden ville eventuelle innsparinger kunne fordeles mellom medie- og lønnsbudsjettet..

For at eventuelle innsparinger på mediebudsjettet skal få effekt i 2009, må abonnement/lisenser sies opp innen 01.11.08. UBs ledelse har vært i styringsdialogmøte og har også utenom dette hatt tett dialog med Universitetsledelsen om situasjonen. Biblioteket har fått tilbakemelding fra Universitetsledelsen om at det foreløpig ikke skal sies opp elektroniske tidsskriftpakker for 2009.

 

  c)

Styrings- og ledelsesformer ved UiB – opplegg for drøftinger

Vedlegg:

1.      Brev fra Universitetsdirektøren av 24.09. 2008.

2.      Resultater fra Rokkansenterets undersøkelse om styring og ledelse – ledelsesmodell på institusjonsnivå, datert 21.10. 2008.

3.      Resultater fra Rokkansenterets undersøkelse om styring og ledelse – ledelsesmodell på fakultets- og instituttnivå, datert 27.10. 2008.

4.      Høringsuttalelse fra UB av 01.11. 2008, utformet av styreleder og bibliotekdirektøren.

 

 

  d)

Brukerundersøkelse ved UB i 2009

UB har inngått et samarbeid med universitetsbibliotekene i Agder, Oslo, Tromsø og Trondheim, samt med biblioteket ved Høgskolen i Hedmark, med sikte på å gjennomføre sammenlignbare brukerundersøkelser ved de respektive institusjonene i 2009. Undersøkelsene vil bli basert på en amerikansk modell kalt LibQUAL. Nærmere opplysninger om denne se http://www.libqual.org/. I Norge er det tidligere gjennomført brukerundersøkelser etter LibQUAL-modellen ved bibliotekene ved NHH og BI i Oslo. En presentasjon av undersøkelsen ved BI er tilgjengelig på http://www.bibliotekmote.no/program.html, under Arrangement 49.

Det er opprettet en intern arbeidsgruppe ved UB i Bergen og en sentral arbeidsgruppe med representanter for alle de deltakende bibliotekene for å forberede undersøkelsen ved de respektive institusjonene i 2009.

Det vil bli gitt videre informasjon om denne saken senere.

 

  e)

Regnskap pr. 30.09. 2008

Vedlegg.

 

 31.10. 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 31.10.08 av jer.
til denne siden.