Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode: 113.2

 

Styresak: S 23/2008

Sak nr.:  2008/2550

 

Møtedato: 11.09. 2008

 

BUDSJETTFORSLAG 2009 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2009 som grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2009. Forslaget skal omfatte

1.      sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

2.      budsjettforslag 2009, grunnbudsjett

a)      tiltak innenfor budsjettrammen

b)      tiltak utenfor budsjettrammen

3.   Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv og innkomne forslag fra UBs avdelinger utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2009. Innsatsområder og prioriteringer i UBs budsjettforslag 2009 er drøftet på ledermøte ved UB 04.09. 2008, og på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 10.09. 2008.

 

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret sluttet seg til budsjettforslag 2009 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

 04.09. 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.09.08 av jer.
til denne siden.