Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.06. 2008

SAK S 16/2008

                                                                                                                                        Sak nr. 07/8567

 

BUDSJETTSITUASJONEN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I 2008 OG I ÅRENE FREMOVER

På grunnlag av tildeling til sin ordinære virksomhet i 2008 er det tidligere beregnet at UB ville få en underdekning på ca. 4,4 mill. kr. i forhold til å kunne videreføre virksomheten på samme nivå i 2008 som i 2007. For å oppnå budsjettbalanse vedtok UBs styre på møte 24.01.08 større innsparinger på lønnsbudsjettet og mediebudsjettet, samt mindre innsparinger på diverse andre poster. Det ble bl.a. vedtatt å holde ledig stillinger ved UB tilsvarende ca. tre årsverk i 2008. Selv med de vedtatte innsparingene på lønns- og driftsbudsjettet var det opprinnelig beregnet at det fremdeles ville være en underdekning på totalbudsjettet på 1,7 mill. kr. For å oppnå budsjettbalanse vedtok styret 24.01. å si opp elektroniske tidsskriftpakker for et tilsvarende beløp.

Som tidligere opplyst hadde UBs ledelse var et møte med Universitetsdirektøren om UBs bekymringsfulle økonomiske situasjon i 2008 13.03.08. Universitetsdirektøren uttrykte forståelse for situasjonen. Det ble presisert at UBs utfordringer må løses etter en langsiktig plan, og ikke gjennom kortsiktige tiltak, som f.eks. oppsigelse av tidsskrifter. Det ble også opplyst at Universitetsdirektøren vil ta initiativ til en gjennomgang av UBs økonomi i løpet av våren 2008.

Etter at UB i april 2008 mottok hovedtyngden av fakturaer for elektroniske ressurser i 2008, viser det seg at valutakursene spesielt på USD og GBP har utviklet seg så gunstig for UB, at utgiftene til disse ressursene antakelig vil bli ca. 1 mill. kr. lavere enn tidligere beregnet i inneværende år. Dermed kan underdekningen på UBs budsjett antakelig reduseres til ca. kr. 700 000 i 2008. Både på grunnlag av de signalene som ble gitt på møtet med Universitets­direktøren 13.03.08 og på grunnlag av den bedrete situasjonen pga. gunstige valutakurser anses det ikke lenger aktuelt å si opp elektroniske tidsskriftpakker ved UB i 2008. Det må imidlertid presiseres at selv om utviklingen i valutakursene gir UB et pusterom i 2008, er situasjonen på lengre sikt like bekymringsfull som før. Valutakursene er en uforutsigbar faktor, som kan slå begge veier, noen ganger ”tjener” UB på dem, andre ganger ”taper” vi på dem.

Det er laget en budsjettprognose for UB for tiårsperioden 2008-2017, som viser at hvis utviklingen fortsetter omtrent som nå, vil UB få en stadig større underdekning i sine budsjetter, som vil øke med nesten 1,5 mill. kr. i snitt pr. år, og som i 2017 vil beløpe seg til ca. 14 mill. kr. Prognosen følger vedlagt. Modellen (budsjettprognosen) er basert på følgende forutsetninger, som anses som realistiske ut fra de kunnskaper vi har pr. i dag:

UBs budsjettramme økes med 2,5 % pr. år.

Lønnsutgiftene øker med 4 % pr. år.

Utgiftene til elektroniske tidsskrifter øker med 7 % pr. år de første 5 årene, deretter med 4 %.

Utgiftene til trykte tidsskrifter øker med 5 % pr. år de første 5 årene, deretter med 4 %.

Utgiftene til trykte bøker, investeringer, internhusleie og annen drift øker med 2 % pr. år.

Budsjettsituasjonen for UB kan endres på følgende måter:

1.     UB får økte tildelinger fra UiB utover den rammeøkningen som alle enheter får. Dette anses som lite realistisk.

2.     Det gjennomføres stadig nye innsparingstiltak for å oppnå budsjettbalanse.

a)    Hoveddelen av innsparingen må i så fall tas av mediebudsjettet, hovedsakelig av tildelingen til periodika/elektroniske ressurser. Forutsatt at tildelingen til mediekjøp økes like mye som UBs totale budsjettramme, dvs. 2,5 % pr. år, vil det i 2017 fordeles 39,1 mill. kr. til mediekjøp. Forutsatt at prognosene for prisstigning også slår til, vil utgiftene til mediekjøp med samme portefølje som i dag bli 48,1 mill. kr. i 2017, dvs. at det vil være en underdekning på 9 mill. kr. for å kunne opprettholde UBs nåværende periodikaportefølje. Det må understrekes at det i denne situasjonen ikke vil være rom for å anskaffe nye elektroniske tidsskriftpakker, verken i løpende abonnement eller i form av arkivpakker av eldre tidsskriftårganger. For å følge med i den faglige utviklingen er det i utgangspunktet stort behov for slike nyanskaffelser.

b)    Det må også foretas ytterligere innsparinger på lønnsbudsjettet utover de tre årsverkene som innspares i 2008, og på øvrig drift. Det vil antakelig kunne innspares en del midler på denne måten uten at det går vesentlig ut over tjenestene til brukerne, men det anses ikke som aktuelt å øke innsparingene på disse postene med mer enn maksimalt 5 mill. kr. i løpet av tiårsperioden 2008-2017.

c)    Det vil eventuelt også kunne innspares noen midler i internhusleie, ved å redusere UBs arealbruk. Etter hvert som UB i økende grad går over til elektroniske ressurser, vil det antakelig være mulig å frigjøre en del arealer, fordi det ikke lenger er nødvendig å ha trykte utgaver av materiale som er tilgjengelig i elektronisk form. Men for at dette skal kunne gjøres i et omfang som får merkbar effekt, må det anskaffes større arkivpakker, noe det ikke er rom for innenfor de rammene UB ser ut til å få til disposisjon. Dessuten er det fremdeles aktuelt å ta i bruk deler av eventuelle frigjorte arealer til utvidelse av UBs læringssentre.

Når det gjelder eventuelle oppsigelser av periodika inkl. elektroniske ressurser, må det foretas en nøye gjennomgang og vurdering av hvilke tidsskrift(pakk)er som kan sies opp med minst mulige skadevirkninger for fagmiljøene.

Saken legges med dette fram for styret til orientering og drøfting.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber UBs ledelse arbeide videre med sparetiltak basert på innholdet i dette saksforelegget og styrets vurderinger.

 

12.06. 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.06.08 av jer.
til denne siden.