Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.03. 2008

SAK S 08/2008

                                                                                Arkivkode: 11
                                                                                                                                      Sak nr. 07/8567

 

FORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE BØKER 2008

 

UBs styre vedtok 16.02. 2006 nye kriterier for fordeling av UBs midler til mediekjøp. Det ble foretatt en mindre revisjon av disse på styremøte 08.02. 2007. Gjeldende kriterier følger vedlagt.

På grunnlag av disse kriteriene vedtok styret på møte 24.01. 2008 følgende hovedforedling av midler til mediekjøp i 2008:

Til trykte bøker:                                                                       3.350.000      (10,5 %)

Til trykte tidsskrifter:                                                               4.000.000      (12,5 %)

Til elektroniske informasjonsressurser:                              24.487.250      (76,5 %)

Til andre utgifter til mediekjøp                                                   150.000      (  0,5 %)

Sum:                                                                                    31.987.250

I henhold til gjeldende kriterier skal hoveddelen av avsetningen til trykte bøker viderefordeles på fagområder etter en fordelingsnøkkel basert på lånetall for de tre siste år, justert for en prisfaktor som baseres på internasjonale undersøkelser for bokpriser, mens en mindre del skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB, til nye fagområder, og/eller til å styrke andre fagområder med spesielle behov. Det må søkes spesielt om tildelinger av denne avsetningen.

Av tildelingen til trykte bøker i 2008 foreslås det at 3,05 mill. kr. fordeles på fagområdene etter den vedtatte fordelingsnøkkelen, mens det settes av 300.000 til spesielle formål etter søknad.

Nedenstående tabell viser hvordan fordelingen av midler til trykte bøker på fagområder i 2008 vil bli basert på gjeldende fordelingsnøkkel og oppdaterte lånetall og priser.

 

Forslag til vedtak:

Av tildelingen til trykte bøker på 3,35 mill. kr. fordeles 3,05 mill. kr. til fagområdene etter gjeldende fordelingsnøkkel, og 300.000 til spesielle formål etter søknad.

Dette gir følgende fordeling på fagområder av hovedavsetningen til trykte bøker på 3,05 mill. kr. i 2008:

Humaniora:                         1 188 295

Realfag:                                  355 999

Medisin/odontologi:                236 155

Samfunnsvitenskap:              590 924

Jus:                                        294 054

Psykologi/pedagogikk:           384 563

Sum:                                   3 050 000

 

 06.03 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.03.08 av jer.
til denne siden.